РИОСВ спря незаконен добив на инертни материали

Публикувано на вт, 14 май 2024
96 четения

РИОСВ – Велико Търново, предприе действия за спиране на добива на инертни материали в границите на защитена зона BG0002018 остров Вардим за опазване на природните местообитания и на дивите птици в землището на с. Вардим, общ. Свищов. Наложена е принудителна административна мярка – спиране на дейността и е съставен акт на нарушителя ЕТ “КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ”, гр. Велико Търново. Действията са предприети след постъпване на сигнали от жители на Вардим и граждански сдружения от края на месец февруари 2024 г. до момента. Изпълнението на принудителната мярка се проверява регулярно.
На 12.03.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ – Велико Търново, и БДДР – Плевен, при която е констатирано, че в коритото на Дунав, между село Вардим и остров Голям Вардим се провежда изземване на наносни отложения/добив на инертни материали от речното дъно. Съоръженията са разположени на значително разстояние от определения участък, за който от Изпълнителна агенция “Поддържане и проучване на река Дунав” – Русе, е издадено разрешение за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения, с титуляр ЕТ “КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ” – в участък от км 541,000 до км 540,300. Определеният участък в разрешителното се намира извън границите на защитената зона, след островите Голям и Малък Вардим.
За речния участък, където е констатирано изземването на наносни отложения по време на проверката, в РИОСВ – Велико Търново, не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, съответно не е извършвано съгласуване/одобрение на дейности, след провеждане на приложимите законово изискуеми процедури по оценка на въздействието върху околната среда и/или оценка за съвместимост.
В допълнение, този участък попада изцяло в защитена зона BG0002018 остров Вардим за опазване на местообитания и птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново