Обявяват нова защитена зона край Свищов

Публикувано на пт, 8 май 2020
219 четения

Нова защитена зона предстои да бъде обявена край Свищов. Съгласно Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в местността Черната могила. Защитената зона е разположена в землището на село Драгомирово.
Местността е с обща площ 112,063 дка и в нея има богато биологично разнообразие. Сред ценните видове са силикатни скални склонове, понто-сарматски широколистни храстчета и панонски-льосови степни треви. От животинските видове особено ценни са добруджанският хомяк и шипобедрената костенурка. С обявяването на местността за защитена зона в нейните граници се забранява промяната на предназначението и начина на трайното ползване на имотите, застрояването, залесяването и превръщането им в трайни насаждения. Не могат да се търсят и добиват подземни богатства, забранена е употребата на минерални торове и на пестициди.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново