Община Свищов с функционален анализ по европейски проект

Публикувано на вт, 16 Дек. 2014
423 четения

Община Свищов приключва успешно изпълнението на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на общинската администрация на Община Свищов“. Той се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-11-66/27.01.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I: „Добро управление”, Подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07.

Общата цел на проекта бе оптимизиране структурата на общинска администрация Свищов за постигане на по-ефективното й функциониране и избягване на дублиращи се функции. Целева група бяха всички общински служители, а проектният бюджет възлизаше на 89 700 лева, изцяло осигурени от оперативната програма. Срокът за изпълнение на проектните дейности бе 12 месеца, с начало 27.01.2014 г.

По-конкретно специфичните цели на този проект бяха свързани с разработване на функционален анализ, базиран върху анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на общинската администрация Свищов.

През изтеклите месеци по проекта бяха осъществени поредица от анкети с общински служители и граждани, организирани бяха обучения и срещи с фокус групи, проучени бяха наличните документи в администрацията, въз основа на което бяха изработени анализ на текущото състояние, функционален анализ и план за действие.

Проучванията и анализите категорично определиха Община Свищов като една от най-добрите български администрации. При максимална оценка 10, гражданите в анкетите са посочили 8.5, което е една от най-високите оценки, давана на администрация изобщо. Анализът е показал също много добро функциониране на отделите и звената, както и добре организиран документооборот, поради което оптимизиране структурата на общинска администрация в Свищов не се препоръчва.

В доклада си, фирмата изпълнител, осъществила анализа, посочва, че Община Свищов е готова да премине на следващ етап и да предложи електронни административни услуги за своите клиенти. Това, според експертите, би трябвало да стане поетапно, с включането в пилотен проект, като се почерпи опит от добрите практики, не само в България, но и в Европа.

На 16 декември 2014 г. в Зала 1 на Община Свищов се проведе заключителната пресконференция по проекта, на която бе представена подробна информация за реализирането на проектните дейности и постигнатите резултати. На събитието бяха поканени всички регионални медии, заинтересовани лица, институции и организации.

ВЪРБИНКА КОНОВА
Ръководител проект

loading...
Пътни строежи - Велико Търново