Кръгла маса, посветена на усъвършенстване обучението по търговия и туризъм, се проведе в Стопанска академия

Публикувано на чт, 26 май 2016
189 четения

Кръгла маса на тема „Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии” организира катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В рамките на форума бяха представени по-значими научноизследователски резултати от двугодишен инфраструктурен проект ? ИП2-2015 с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски. Гости на кръглата маса бяха проф. д-р Маргарита Богданова – директор на Института за научни изследвания към Стопанска академия и представители на местния бизнес.
В кръглата маса взеха участие обучаваните от катедрата студенти от специалности „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма” в ОКС „бакалавър” и от магистърски програми „Мениджмънт на търговската дейност”, „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране” и „Икономика и мениджмънт на туризма”, докторанти и преподаватели към катедрата.
Водещият на научния форум доц. д-р Симеонка Петрова поясни, че част от измеримите резултати от проекта се изразяват в модернизиране на материалната база и създаване на по-добри възможности за прилагане на съвременни информационно-комуникационни технологии в процеса на подготовка и обучение на студенти в трите образователни степени.
В приветствието си към проектния екип и участниците във форума проф. Богданова подчерта ползите за студентите от реализирането на проекта, който е част от цялостната програма на ИНИ и ще приключи в края на годината.
В рамките на кръглата маса бяха презентирани трите основни научни оси в проекта. Предпоставки и основни направления на използване на информационно-комуникационните технологии в обучението по търговия представи ас. Пламен Кънев. Предизвикателствата пред приложимостта на информационно-комуникационните технологии в обучението по туризъм коментира гл. ас. д-р Любка Илиева. Дидактически възможности на информационно-комуникационните технологии за подобряване на подготовката и обучението на докторанти презентира гл. ас. д-р Венцислав Перков. Авторовите обобщения акцентираха върху потребността от усъвършенстване и модернизиране на материалната база, компютърно, програмно и информационно обезпечаване на учебния процес, както и осигуряването на достъп до информационно-образователни ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и туристическа теория и практика. В дискусионната част на форума проф. Богданова изрази удовлетвореност от систематизираните възможности за прилагане на информационно-комуникационните технологии в сферата на образованието. Тя запозна аудиторията с мероприятия на академичното ръководство в посока усъвършенстване и разширяване на възможностите за дисеминиране на научни резултати. Директорът на ИНИ апелира младите изследователи да проявяват своя стремеж и творческа активност, и да оповестяват научните си постижения в E-Library.ru, Google Scholar, RePЕc и др.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново