Генчо Генчев подписа договор, с който се обезпечава Инвестиционната програма на община Свищов

Публикувано на нд, 8 май 2016
197 четения

Със сключения договор се  стартира проектът: „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“  и се обезпечават дейностите на общината по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на град Свищов за периода до 2023 г. Обезпечават си и функциите, които изпълнява общината в качеството си на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Междинното звено в общината се състои от ръководител, координатор и финансист, като една от основните цели, във връзка с функциите им, е да организират и провеждат всички дейности, свързани с оценката на проектните предложения за изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, в съответствие с необходимите критерии и насоки.

Инвестиционната програма включва, предвидени в ИПГВР на град Свищов проекти за различни инфраструктурни обекти, които целят постигане на устойчиво развитие, интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението, чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: Енергийна eфективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна инфраструктура и Културна инфраструктура.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново