Фут­бо­лът е пре­раж­да­не за Ста­нис­лав Бла­гов

Публикувано на пн, 22 Дек. 2014
954 четения

Кме­тът на Сви­щов Ста­нис­лав Бла­гов, ос­вен че е с най-мно­го пос­ле­до­ва­тел­ни уп­рав­лен­с­ки ман­да­ти в мес­т­на­та власт, е и най-дей­ни­ят фут­бо­лист при гра­до­на­чал­ни­ци­те в ре­ги­о­на. “Имам раз­вит ком­п­лекс на не­ре­а­ли­зи­ран фут­бо­лист”, с ус­мив­ка раз­каз­ва Бла­гов. Тръг­нал е ес­тес­т­ве­но от дет­с­ка­та шко­ла на “Ака­де­мик” – Сви­щов, а ка­то сту­дент ри­та за фут­бол­ния от­бор на се­ло Со­ва­та и каз­ва, че то­ва е вър­хът на фут­бол­на­та му ка­ри­е­ра.
Сър­це­то му е раз­д­во­е­но меж­ду сви­щов­с­кия тим и со­фийс­кия гранд “Лев­с­ки”. И днес по­не два пъ­ти в сед­ми­ца­та кме­тът е на ста­ди­о­на с топ­ка­та. Съ­би­ра се с при­я­те­ли, ко­ле­ги и съ­у­че­ни­ци да иг­ра­ят фут­бол на мал­ки вра­тич­ки. “От де­те иг­рая на два пос­та – цен­т­ра­лен за­щит­ник или на­па­да­тел. Об­ли­чам фла­нел­ки с но­ме­ра 7 и 9. За юби­лея при­я­те­ли­те ми по­да­ри­ха фла­нел­ка на “Лев­с­ки” с но­мер 50”, спо­де­ля Бла­гов.
С мно­го смях раз­каз­ва, че аматьор­с­ки­те фут­бол­ни сре­щи, в ко­и­то учас­т­ва, са бук­вал­но за руб­ри­ка­та “гол след гол”, ка­то все­ки от иг­ра­чи­те на те­ре­на, вклю­чи­тел­но и той, без­с­пир­но пре­тен­ди­рат за най-мно­го ре­а­ли­зи­ра­ни точ­ни по­па­да­ния в про­тив­ни­ко­ва­та вра­та. “При нас, аматьо­ри­те, е ка­то в го­ле­мия фут­бол, ако пад­неш, все е нес­п­ра­вед­ли­во и съ­ди­я­та е ви­но­вен, про­тив­ни­ко­ви­ят със­те­за­тел те е про­во­ки­рал и все­ки е прав за се­бе си”, ко­мен­ти­ра Ста­нис­лав Бла­гов.
Кме­тът е из­к­лю­чи­тел­но за­па­лен по “Лев­с­ки”. Каз­ва, че по вре­ме­то на треньо­ра Мъ­ри Сто­и­лов не е из­пус­кал сре­ща на “Ге­ре­на”, ко­га­то лю­бим­ци­те му са пос­ре­ща­ли ня­кой от ев­ро­пейс­ки­те гран­до­ве.
“Мно­го емо­ци­о­на­лен за­па­лян­ко съм по три­бу­ни­те, осо­бе­но ко­га­то на те­ре­на са сви­щов­с­ки­те фут­бо­лис­ти. Фут­бо­лът за мен е ка­то пре­раж­да­не”, ка­те­го­ри­чен е Ста­нис­лав Бла­гов.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново