Община Сухиндол разкрива нова социална услуга

Публикувано на ср, 27 ян. 2021
111 четения

Община Сухиндол стартира прием на документи на желаещите да ползват новата услуга “Асистентска подкрепа” или да работят като социални асистенти. От помощ в домашна среда могат да се възползват лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца с трайни увреждания и пълнолетни с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват подобна друга социална услуга.
За да кандидатстват за “Асистентска подкрепа”, кандидат-потребителите трябва да подадат декларация (по образец), да представят за справка документ за самоличност, както и копия на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК и друга актуална медицинска документация. Ако не могат да подадат документите лично, могат да бъдат представени и от друго лице чрез пълномощно.
Хората, които искат да бъдат назначени за социални асистенти, трябва да подадат заявление-декларация, да представят за справка лична карта, автобиография, документ за образование и за завършен обучителен курс по сходни програми (ако имат такъв). Ако работят, трябва да представят и служебна бележка от месторабота.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността “Социален асистент” ще бъдат сключени трудови договори, като всеки от тях ще предоставя подкрепа на минимум трима потребители.
Документите от кандидат-потребителите и социалните асистенти се подават в сградата на Община Сухиндол всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.
Кандидат-потребителите могат да заявят желанието се за ползване на услугата и чрез заявяване устно, по телефона или по електронната поща, като документът се попълва от служител на Общината, а се подписва при провеждането на срещата със социален работник.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново