ПРОЕКТ “ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ – ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПО-РЕЗУЛТАТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА”

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
222 четения

ДОГОВОР № М13-22-79/11.08.2014 г.
На 16.01.2015 г. в Об­щи­на Пав­ли­ке­ни ще се про­ве­де встъ­пи­тел­на прес­кон­фе­рен­ция по про­ект “Об­щи­на Пав­ли­ке­ни – про­фе­си­о­нал­на ком­пе­тен­т­ност на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та за по-ре­зул­тат­но из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­я­та” съг­лас­но до­го­вор № М13-22-79/11.08.2014 г., кой­то се осъ­щес­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та под­к­ре­па на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма “Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет”, съ­фи­нан­си­ран от Ев­ро­пейс­кия съ­юз чрез Ев­ро­пейс­кия со­ци­а­лен фонд. При­о­ри­тет­на ос II “Уп­рав­ле­ние на чо­веш­ки­те ре­сур­си”, Под­п­ри­о­ри­тет 2.2. “Ком­пе­тен­т­на и ефек­тив­на дър­жав­на ад­ми­нис­т­ра­ция”, Бю­джет­на ли­ния BG051PO002/13/2.2-14.
До­го­во­рът е на об­ща стой­ност 176 289.00 лв. и е с про­дъл­жи­тел­ност 12 ме­се­ца.
Об­ща­та цел на про­ек­та е по­ви­ша­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни­те ком­пе­тен­ции и ка­па­ци­те­та на об­щин­с­ки­те слу­жи­те­ли в Об­щи­на Пав­ли­ке­ни. Ре­а­ли­зи­ра­не­то му ще об­х­ва­не слу­жи­те­ли на об­щи­на­та на ръ­ко­вод­ни и ек­с­пер­т­ни длъж­нос­ти в съ­от­вет­с­т­вие с прин­ци­пи­те на доб­ро уп­рав­ле­ние. При­ла­га се ком­п­лек­с­ни­ят под­ход за по­доб­ря­ва­не ка­па­ци­те­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция, ко­е­то ще по­ви­ши ка­чес­т­во­то на пре­дос­та­вя­ни­те ус­лу­ги.
Ос­нов­ни­те дей­нос­ти са свър­за­ни с обу­че­ния по стра­те­ги­чес­ко уп­рав­ле­ние и раз­ра­бот­ва­не на пуб­лич­ни по­ли­ти­ки; пре­вен­ция и уп­рав­ле­ние на кри­зис­ни си­ту­а­ции; за­щи­та на дан­ни и ин­фор­ма­ци­он­на си­гур­ност в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та; из­г­раж­да­не на плат­фор­ма и осъв­ре­ме­не­на ИТ ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в об­щи­на­та; въз­п­ри­е­ма­не на при­об­ща­ва­ща ми­сия и по­зи­тив­на ви­зия на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та. Ще бъ­дат про­ве­де­ни обу­чи­те­лен се­ми­нар на те­ма “Мо­де­ли и тех­ни­ки на кон­с­т­рук­ти­вен ди­а­лог с граж­да­ни­те” и чуж­до­е­зи­ко­во обу­че­ние (ан­г­лийс­ки език) за ни­ва А1 и А2, съ­об­ра­зе­но с ев­ро­пейс­ка­та ези­ко­ва рам­ка. Пред­ви­де­ни са две из­не­се­ни екип­ни обу­че­ния по “Раз­ви­тие на екип и из­г­раж­да­не на до­ве­рие” и “Обу­че­ние за съз­да­ва­не на вът­реш­ни пра­ви­ла и про­це­ду­ри за ко­ор­ди­на­ция и от­чет­ност и изис­к­ва­ния към екип­но и ин­ди­ви­ду­ал­но из­пъл­не­ние, уп­рав­ле­ние на про­мя­на­та и мо­ти­ви­ра­не на пер­со­на­ла”.
Из­пъл­не­ни­е­то на дей­нос­ти­те съ­от­вет­с­т­ва на ос­нов­ни­те це­ли на ОП “Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет” и ще доп­ри­не­се за по­ви­ша­ва­не ефек­тив­ност­та в ра­бо­та­та на Об­щи­на Пав­ли­ке­ни.
“Про­ек­тът се осъ­щес­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та под­к­ре­па на Опе­ра­тив­на прог­ра­ма “Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен  ка­па­ци­тет”, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съ­юз чрез Ев­ро­пейс­кия со­ци­а­лен фонд.”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново