Об­щин­с­ки съ­вет – Пав­ли­ке­ни, ман­дат 2011-2015, Про­то­кол №55/18.12.2014 г. РЕШЕНИЕ № 673

Публикувано на пт, 16 Ян. 2015
409 четения

Об­щин­с­ки съ­вет – Пав­ли­ке­ни,
ман­дат 2011-2015, Про­то­кол №55/18.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 673
на ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ Об­щин­с­ки съ­вет Пав­ли­ке­ни РЕШИ: Одоб­ря­ва Про­ект за час­ти­чен под­ро­бен ус­т­ройс­т­вен план – План за зас­т­ро­я­ва­не (ПЗ) в об­х­ва­та на По­зем­лен имот № 000072 по КВС на с. Ви­шов­г­рад, ЕКАТТЕ 11380, об­щи­на Пав­ли­ке­ни, об­ласт Ве­ли­ко Тър­но­во, с цел смя­на пред­наз­на­че­ние на ПИ № 000072 по КВС на с. Ви­шов­г­рад за не­зе­ме­дел­с­ки нуж­ди (За съ­об­щи­тел­ни про­во­ди и съ­о­ръ­же­ния) с Въз­ло­жи­тел: “Мо­бил­тел” ЕАД, ЕИК 131468980, се­да­ли­ще и ад­рес на уп­рав­ле­ние гр. Со­фия 1309, об­ласт Со­фия, об­щи­на Сто­лич­на, ул. “Ку­куш” № 1 и Про­ект за час­ти­чен под­ро­бен ус­т­ройс­т­вен план – Пар­це­ла­рен план (ПП) за еле­мен­ти­те на тех­ни­чес­ка­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра из­вън гра­ни­ци­те на ур­ба­ни­зи­ра­ни­те те­ри­то­рии – Вън­ш­но елек­т­роп­ри­съ­е­ди­ня­ва­не на ПИ № 000072 по КВС на с. Ви­шов­г­рад за обект: Ба­зо­ва стан­ция VTR 0082.В000” с Въз­ло­жи­тел: “Мо­бил­тел” ЕАД, ЕИК 131468980, се­да­ли­ще и ад­рес на уп­рав­ле­ние гр.Со­фия 1309, об­ласт Со­фия, об­щи­на Сто­лич­на, ул. “Ку­куш” № 1. Ре­ше­ни­е­то под­ле­жи на об­жал­ва­не в 30-дне­вен срок от об­на­род­ва­не­то в Дър­жа­вен вес­т­ник, чрез Об­щи­на Пав­ли­ке­ни пред Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Ве­ли­ко Тър­но­во, гр. Ве­ли­ко Тър­но­во, на ос­но­ва­ние чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново