Община Павликени ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Публикувано на пт, 13 Мар. 2015
770 четения

О Б Я В А
На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от КТ, в изпълнение на чл. 91 от
Кодекса на труда и Заповед № РД-02-11-555 от 11.03.2015 г. на кмета на общината,
Община Павликени, област Велико Търново,
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Младши експерт “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, той и инспектор по охрана на обществения ред” в отдел “Административно и информационно обслужване”
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– Степен на образование – висше
– Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по …
– Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква
– Брой места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1
– Длъжностно ниво – 11
– Експертно ниво – 7
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
– Образование – висше – професионален бакалавър, в следната област: Сигурност и отбрана. Специалности – “Национална сигурност” или “Управление на системите за сигурност” или “Мениджмънт на сигурността” или “Защита на националната сигурност” или “Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” или “Военно-приложни аспекти на гражданската защита” или “Военно дело” или друга еквивалентна специалност.
– Аналитична компетентност;
– Ориентация към резултати;
– Умение за работа в екип;
– Фокус към клиента;
– Комуникативна компетентност;
– Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове в сферата на длъжността;
– Професионална компетентност и опит – не се изисква;
– Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността.
3. Квалификация – MS Windows, MS Word, MS Excel и Интернет.
4. Начин за провеждане на конкурса:
– Подбор по документи;
– Тест;
– Интервю. Събеседване с кандидатите по въпроси от областта на защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, заложени в действащата нормативна уредба и областта на отбранително-мобилизационната подготовка, както и се преценяват специфичните изисквания за заемане на длъжността.
5. Необходими документи, място и срок за подаване:
– Заявление за участие в конкурса с посочени трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;
– Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
– Автобиография;
– Свидетелство за съдимост;
– Медицинско свидетелство за работа от личния лекар;
– Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
– Копия от документи за професионална квалификация и/или сертификати и/или удостоверения и др., доказващи професионалния опит.
– Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж, със заверка “Вярно с оригинала” на всяка страница.
– Препоръки от предишен работодател (ако има такива).
Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден, в срок 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местния печат, в Информационния център на общинска администрация на община Павликени, с адрес: гр. Павликени, бул. “Руски” № 4, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, след което се предоставят на конкурсната комисия.
6. Област и цел на длъжността:
Област: Общински съвет по сигурност и отбрана, опазване обществен ред, гражданска защита и ОМП.
Цел на длъжността: Мл. експерт “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, той и инспектор по охрана на обществения ред” организира оперативната работа по изпълнение на задачи и мероприятия, осигуряващи защитата на населението при бедствия на територията на общината. Проучва, набира информация и я анализира, разработва планове и участва в решаването на въпроси и проблеми по отбранително-мобилизационната подготовка на територията на общината.
Организира и ръководи подготовката на ръководния състав по въпросите на ОМП. Планира и организира дейността на общински съвет за сигурност. Планира и организира обучения на изпълнителната власт и на доброволни формирования. Организира и провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и катастрофи. Ефективно провежда политиката на община Павликени в областта на контрола по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на община Павликени.
Минимален размер на основната заплата: 380 лв.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Павликени, с адрес гр. Павликени, бул. “Руски” № 4, както и интернет страницата на Община Павликени.
инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ, кмет на община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново