О Б Я В Л Е Н И Е № УТС – 02- 10 – 3920 гр. ПАВЛИКЕНИ, 18.02.2015 г.

Публикувано на чт, 26 Февр. 2015
170 четения

Община Павликени

О Б Я  В Л Е Н И Е
№ УТС – 02- 10 – 3920
гр. ПАВЛИКЕНИ, 18.02.2015 г.
Община Павликени, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изработен проект за Подробен устройствен план – “План за застрояване” за поземлен имот (ПИ) с № 000130 по картата на възстановената собственост на с. Стамболово, община Павликени, за запазване на изградените сгради и съоръжения в ПИ № 000130, собственост на “ФУРАЖ РОСИЦА” ЕАД, гр. Разград, с цел придобиване на прилежащата им земя, която в момента е държавен поземлен фонд на МЗХ и установяване устройствените параметри на застрояване и функционалното предназначение на сградите. Определя се начинът на застрояване, като се определя устройствената зона – “ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА” (Пп), и начинът на трайно ползване – “за птицеферма”, и са показани границите и техническите показатели на имота спрямо съществуващите сгради. Предвижданията на ПУП – ПЗ са отразени в графичната част на проекта.
Проектът се намира в Дирекция “УТС” при Общината, стая №103 и може да бъде разгледан от заинтересованите собственици всеки работен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат право на възражение пред кмета на Общината в едномесечен срок от датата на уведомяването им чрез обнародване на обявлението в Държавен вестник.
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново