О Б Я В Л Е Н И Е № УТС – 01- 01 – 7785 гр. ПАВЛИКЕНИ, 18.02.2015 г.

Публикувано на ср, 25 Февр. 2015
181 четения

Община Павликени

О  Б  Я   В  Л  Е  Н  И  Е
№ УТС – 01- 01 – 7785
гр. ПАВЛИКЕНИ, 18.02.2015 г.
Община Павликени, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изработен проект за Подробен устройствен план – “Парцеларен план” за поземлени имоти (ПИ) с №000178, №000145, ПИ № 000213, № 000246 и № 000408 по картата на възстановената собственост на с. Лесичери, община Павликени, като е изготвен Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на подземен ел. провод 1 kV, преминаващ през ПИ № 000178 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – път IV клас, собственост на община Павликени, ПИ № 000145 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – вътрешна река, държавна собственост, ПИ № 000213 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – път IV клас, собственост на община Павликени, ПИ № 000246 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – пасище, мера, собственост на община Павликени и ПИ № 000408 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – гробище, собственост на община Павликени за осъществяване на външно ел. захранване на параклис, изграден в ПИ 000408 – гробищен парк в с. Лесичери от СБС № 16 на съществуваща въздушна линия НН. Трасето, предмет на парцеларния план, е показано в графичната част на проекта.
Проектът се намира в Дирекция “УТС” при Общината, стая № 103 и може да бъде разгледан от заинтересованите собственици всеки работен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат право на възражение пред кмета на Общината в едномесечен срок от датата на уведомяването им, чрез обнародване на обявлението в Държавен вестник.
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново