О Б Я В А

Публикувано на пт, 27 Февр. 2015
165 четения

Община Павликени

О Б Я В А
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, при следните условия:
– Обект на търга – част от новоурегулиран поземлен имот от 10 дка – частна общинска собственост с предназначение за “производствени дейности”, актуван с АОС №3937/23.01.2014 г., намиращ се в кв. 127 по плана на гр. Павликени.
– Търгът да се проведе на 17.03.2015 г. в Заседателната зала на Община Павликени от 14.00 часа. При неявяване на кандидати повторен търг при същите условия да се проведе на 24.03.2015 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Павликени.
– Начална тръжна цена – 720,00 лв. (седемстотин и двадесет лева), представляваща годишен наем на обекта.
– Стъпка на наддаване 30,00 (тридесет лева).
– Депозит за участие в търга – 70.00 лева до 12.00 часа на деня преди търга по сметка на Общината или в касата на Общината.
– Цена на тръжната документация – 50,00 лева, която се заплаща в брой при инкасатор “Местни данъци и такси” в Информационен център на административната сграда на община Павликени. Тръжната документация се получава в стаята на сектор “Общинска собственост и стопански дейности” в административната сграда на Община Павликени срещу представен документ за платена цена.
– Заявленията за участие в търга се подават в Информационен център на Община Павликени до 17.00 часа на деня преди търга.
– Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа.
– Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Харитон Харитонов – зам.-кмет на Община Павликени.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
За справка: 0610/51 334.
инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени

loading...
Пътни строежи - Велико Търново