Инж. Ема­нуил Ма­но­лов се вър­на към гай­дар­с­т­во­то

Публикувано на пн, 22 Дек. 2014
950 четения

Кме­тът на Пав­ли­ке­ни инж. Ема­ну­ил Ма­но­лов е му­зи­кан­тът сред гра­до­на­чал­ни­ци­те. Той мо­же да сви­ри на акор­де­он, акус­тич­на ки­та­ра, бас ки­та­ра и гай­да. Каз­ва, че има прос­то обяс­не­ние за­що е най-му­зи­кал­ни­ят кмет в об­ласт­та. “Всич­ко тръг­ва от име­то. Ема­ну­ил Ма­но­лов е ком­по­зи­то­рът на пър­ва­та бъл­гар­с­ка опе­ра “Си­ро­ма­хи­ня” през 1900 г., Ема­ну­ил Ма­но­лов-Ба­де­ма е сак­со­фо­нист в бен­да на Ви­ли Ка­за­сян. Му­зи­ка­та ме е съ­път­с­т­ва­ла от ран­но­то дет­с­т­во и лю­бов­та ми към нея ста­ва все по-сил­на с го­ди­ни­те”, обяс­ня­ва пав­ли­кен­с­ки­ят кмет. Пос­лед­на­та му му­зи­кал­на за­беж­ка е връ­ща­не­то към гай­дар­с­т­во­то.

“Бях в шес­ти клас и иг­ра­ех на­род­ни тан­ци. Глав­ни­ят ху­до­жес­т­вен ръ­ко­во­ди­тел на ан­сам­бъл “Сла­вей­че” в Пав­ли­ке­ни Вър­бан Или­ев, веч­на му па­мет, ми бе­ше учи­тел по му­зи­ка и пе­е­не в учи­ли­ще. Гай­да­рят на ан­сам­бъ­ла на­пус­на и бай Вър­бан ми пред­ло­жи, виж­дай­ки ня­как­ви за­лож­би у мен, да из­ля­за от тан­цо­вия със­тав и да ми­на в ор­кес­тъ­ра. Ка­то де­те бях впе­чат­лен, че пред­с­то­ят ла­ге­ри са­мо за му­зи­кан­ти­те, и се за­па­лих. Та­ка 2 г. бях гай­дар, а гай­да­та е един от ос­нов­ни­те на­род­ни му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти и ня­ма ан­сам­бъл без гай­дар”, раз­каз­ва инж. Ма­но­лов. След то­ва тан­ци­те на­де­ля­ли и ос­та­вил гай­да­та… до днес.

От сре­да­та на но­ем­в­ри т.г. пав­ли­кен­с­ки­ят кмет си има соб­с­т­ве­на гай­да. По­ръ­чал си я на вар­нен­с­ки майс­тор и за­поч­ва от­но­во да хо­ди на уро­ци. Из­ро­вил е ста­ри­те пар­ти­ту­ри от уче­ни­чес­ки­те го­ди­ни и уси­ле­но на­вак­с­ва с но­ти­те. “Ня­мам лю­би­ма пи­е­са за гай­да, но “Де­вой­ко, ма­ри ху­ба­ва” е от­лич­на пе­сен за на­ча­ло­то на въз­к­ре­се­ни­е­то на лю­бов­та ми към гай­да­та”, раз­каз­ва Ема­ну­ил Ма­но­лов. Той е бли­зък при­я­тел на ком­по­зи­то­ра Сте­фан Ди­мит­ров, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на прог­ра­ма “Хрис­то Бо­тев” на БНР, и в сре­щи­те им му­зи­ка­та не­из­мен­но е ос­нов­на те­ма.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново