Д-р Иве­ли­на Ге­цо­ва па­зи се­мей­на­та тра­ди­ция на пле­ти­ва­та на ед­на ку­ка

Публикувано на пн, 22 Дек. 2014
1355 четения

Кме­ти­ца­та на Ляс­ко­вец д-р Иве­ли­на Ге­цо­ва е съх­ра­ни­ла се­мей­на­та тра­ди­ция в майс­тор­лъ­ка на пле­ти­ва­та и осо­бе­но в ажур­ни­те дан­те­ли, ми­ле­та и пок­рив­ки на ед­на ку­кич­ка. “Ка­то мал­ко мо­ми­чен­це се за­па­лих по пле­ти­ва­та. Ба­ба ми бе­ше всеп­риз­на­та майс­тор­ка на ед­на ку­кич­ка. Па­зя ней­ни ми­ле­та, из­п­ле­те­ни на ку­кич­ка № 100. За мно­зи­на то­ва не оз­на­ча­ва ни­що, но майс­тор­ки­те зна­ят, че та­зи ку­кич­ка е тъ­нич­ка ка­то иг­лич­ка и с нея се пле­те с най-фи­на преж­да ка­то от ши­ваш­ка ма­ка­ра. Тряб­ва пре­циз­на ръ­ка на хи­рург и ос­т­ро зре­ние. Имам те­зи уме­ния и съм нап­ра­ви­ла мно­го пле­ти­ва на фи­ни ку­кич­ки, но през пос­лед­ни­те го­ди­ни не ми ос­та­ва вре­ме за тях. Раз­пус­кам с раз­ход­ки пе­ша сред при­ро­да­та”, раз­каз­ва д-р Иве­ли­на Ге­цо­ва.

Страст­та ѝ към пле­ти­ва­та е под­х­ра­не­на и от ле­ля ѝ, ко­я­то е би­ла най-из­вес­т­на­та пле­тач­ка в Ляс­ко­вец. “При мен вле­че­ни­е­то към пле­ти­ва­та бе­ше пре­доп­ре­де­ле­но във фа­ми­ли­я­та. Ле­ля има­ше мно­го за­пад­ни мод­ни спи­са­ния за пле­ти­ва и пред­ла­га­ше на кли­ен­т­ки­те си да си из­бе­рат мо­дел, кой­то да им из­п­ле­те ръч­но. Мно­го бях впе­чат­ле­на и пок­рай нея се на­у­чих на майс­тор­лъ­ка на две и пет ку­ки.

Ка­то сту­ден­т­ка си пра­вех прек­рас­ни и ат­рак­тив­ни дре­хи. То­га­ва и вре­ме­на­та бя­ха та­ки­ва, че шир пот­ре­ба­та бе­ше пов­се­мес­т­на и всич­ки бях­ме ка­то под ка­лъп, а аз ис­ках да съм раз­лич­на. То­га­ва майс­тор­лъ­кът в пле­ти­ва­та, на кой­то ме на­у­чи­ха ба­ба и ле­ля, ми по­ма­га­ха”, раз­ка­за кме­ти­ца­та на Ляс­ко­вец. Тя все още па­зи по шкаф­че­та и гар­де­ро­би кра­си­ви­те шап­ки, блу­зи, рок­ли, пу­ло­ве­ри и жи­лет­ки, ко­и­то си е пле­ла ка­то сту­ден­т­ка. Ос­та­на­ла е един­с­т­ве­на­та же­на в ро­да, ко­я­то е за­па­зи­ла уме­ни­я­та на из­кус­на майс­тор­ка на пле­ти­ва­та на ед­на ку­кич­ка.

Днес д-р Иве­ли­на Ге­цо­ва е по­и­зос­та­ви­ла ми­ле­та­та, но все още се заг­леж­да в спи­са­ни­я­та за пле­ти­ва и ги ку­пу­ва. “Един ден, ако до­жи­ве­ем до пен­сия, ще пле­та. По­ли­ти­ка­та е до вре­ме, ние сме обик­но­ве­ни хо­ра и пле­те­не­то ми дос­та­вя удо­вол­с­т­вие”, раз­каз­ва ляс­ков­с­ка­та кме­ти­ца.

Ка­то всич­ки мо­ми­че­та, чи­е­то дет­с­т­во е би­ло през со­ци­а­лиз­ма, и Иве­ли­на Ге­цо­ва е ми­на­ла през ко­лек­ци­и­те на не­дос­тъп­ни­те ша­ре­ни сал­фет­ки и пъс­т­ри­те ка­лен­дар­че­та.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново