Защо са важни достъпните и качествени услуги за дългосрочни грижи за възрастните и хората с увреждания?

Публикувано на чт, 5 окт. 2023
129 четения

Агенцията за социално подпомагане изпълнява дейностите по проект “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”.
Целта на проекта е създаване на възможност за независим и достоен живот на хората с психични разстройства и умствена изостаналост.
Дългосрочните грижи позволяват на хората, които имат значителни затруднения и дефицити, да поддържат качеството си на живот и да правят неща, които са важни за тях, възможно най-независимо и възможно най-безопасно, като същевременно се гарантират техните основни права и свободи и се уважава човешкото им достойнство.
Подобряването на предоставяните услуги за дългосрочни грижи е също така инвестиция в устойчивостта и ефективността на системите за здравеопазване и социална защита. То насърчава ефективното разпределение на оскъдните ресурси, избягва скъпото дублиране на задачи и улеснява предоставянето на грижи в най-подходящите условия. Липсата или недостатъчността на услугите за дългосрочна грижа натоварват неформално лицата, полагащи грижи, като ограничават способността им да участват на пазара на труда и следователно намаляват потенциала за икономически растеж на национално ниво.
Добрите примери за интегрирани нови услуги и разкрити центрове в България вече са десетки. Част от тях са Центровете за грижа за лица с умствена изостаналост и психични увреждания в община Велико Търново, с. Памукчии, община Нови пазар, с. Вратца в община Кюстендил, гр. Дряново, гр. Враца и др., като условията там се доближават до семейната среда и предоставят възможности за по-самостоятелна и безопасна грижа. Важно е да отбележим, че екипната работа на професионалистите, които работят в новоизградените центрове, е в основата на същинската интеграция и положителните резултати. Те преминават през специализирани обучения, за да въведат добрите практики от други държави и да променят модела на работа с хора с увреждания и умствена изостаналост. Добрите услуги за дългосрочни грижи са от полза за благосъстоянието на хората, които се нуждаят от тях, както и за техните семейства и общности.
Достъпът до резидентен тип услуги за помощ, рехабилитация, обучения и информация помага за защита на психическото и физическото здраве на близките и семействата. Възможностите, които предоставят услугите, могат да гарантират, че домакинствата не са обременени от ненужен финансов натиск и биха могли да се възползват пълноценно от икономическите възможности.
Новоразкритите центрове за нов вид дългосрочна грижа от резидентен тип вече са общо 37 броя. Повече може да научите на https://novagrizha-asp.eu/.

Проект “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”, BG05M9OP001-2.038-0001-С01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньори и заинтересовани страни по проекта са – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, държавните психиатрични болници, местни власти – кметове и администрация в общини, в които се изграждат социални услуги, и в общини, в които се закриват специализирани институции, Националното сдружение на общините, неправителствени организации, осъществяващи дейности в подкрепа на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот.

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново