Уникална за България магистърска програма предлага Стопанската академия в Свищов

Публикувано на пн, 18 мар. 2024
191 четения

Стопанска академия “Димитър А. Ценов” в Свищов и Техническият университет във Варна създават уникалната за България съвместна магистърска програма “Техническа и застрахователна експертиза в транспорта”. Дипломата за завършена степен на висше образование ще се издава от варненското висше училище и ще е с професионална квалификация “Магистър – инженер”. Завършилите студенти ще могат да се реализират като специалисти в отделите по “ликвидация на щетите” в застрахователните дружества, работещи в Раздел “Общо застраховане”, както и като вещи лица, които правят автотехнически експертизи и застрахователна оценка на щетите при пътнотранспортни произшествия.
Очаква се след одобрението на министъра на образованието обучението на студенти по съвместната програма да се осъществява от учебната 2024/2025 г.
Споразумението за новата съвместна магистърска програма бе подписано от ректора на координиращото висше училище (ТУ – Варна) проф. д-р Драгомир Пламенов и ректора на партниращото висше училище (СА “Д. А. Ценов”) проф. д-р Марияна Божинова. Предметът му е “Разработване и въвеждане на съвместна магистърска програма “Техническа и застрахователна експертиза в транспорта”, открита в професионално направление 5.5. “Транспорт, корабоплаване и авиация”, с включени учебни дисциплини от професионално направление 3.8. “Икономика”, които ще бъдат водени от преподаватели от партньорското висше училище”, посочиха от Свищовската академия.
Предвижда се съвместното обучение на студенти да бъде на български език, по утвърден държавен план-прием и в платена форма на обучение, а продължителността му да е 3 семестъра за притежаващи ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация” и 5.1 “Машинно инженерство”. С продължителност 5 семестъра ще бъде обучението за притежаващите: ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от област на висшето образование 5. “Технически науки” без завършилите ПН 5.1 и 5.5; ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други области на висшето образование без завършилите област 5.“Технически науки”; ОКС “професионален бакалавър” по специалности от ПН 5.1 “Машинно инженерство” и от 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация”, поясняват от Стопанската академия.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново