Четири споразумения за 7280 лв. са сключили през септември от РИОСВ

Публикувано на вт, 10 окт. 2023
82 четения

Едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. са издали през септември от Регионалната екоинспекция във В. Търново. Сключени са четири споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 7280 лв.
През изминалия месец от експертите на РИОСВ са извършени 97 проверки на 91 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 75 са планирани и 22 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания. Съставен е един акт за неизпълнение на дадено предписание по Закона за управление на отпадъците.
Наложена е принудителна административна мярка на дружество с цел предотвратяване на нарушения и възникване на непосредствена опасност от увреждане и унищожаване на част от природно местообитание 6520 – Планински сенокосни ливади в защитени зони BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4501,55 лв. От получените суми 3601,24 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община В. Търново (1600 лв.), Община Г. Оряховица (1600 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново