Шес­ти­ма мла­де­жи за­поч­на­ха ра­бо­та в Об­щи­на Зла­та­ри­ца

Публикувано на ср, 21 ян. 2015
783 четения

В на­ча­ло­то на 2015 го­ди­на шес­ти­ма мла­ди спе­ци­а­лис­ти за­поч­на­ха ра­бо­та по прог­ра­ма “Старт в ка­ри­е­ра­та” в Об­щи­на Зла­та­ри­ца. 26-го­диш­на­та Ми­ле­на Фи­ли­по­ва, за­вър­ши­ла Сто­пан­с­ко уп­рав­ле­ние, ще тру­па опит на по­зи­ци­я­та млад­ши ек­с­перт “Прог­ра­ми и про­ек­ти”. Юли­я­на Ку­ше­ва (25 г.) и Крис­ти­на Ку­лин­с­ка (28 г.), за­вър­ши­ли пра­во, ще са но­ви­те по­пъл­не­ния от юрис­кон­сул­ти в Об­щи­на Зла­та­ри­ца.
23-го­диш­на­та Све­тос­ла­ва Чо­ла­ко­ва е дип­ло­ми­ра­на в спе­ци­ал­ност­та “Пуб­лич­на ад­ми­нис­т­ра­ция” и стар­ти­ра сво­я­та ка­ри­е­ра ка­то млад­ши ек­с­перт “Връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та”. Де­ян Ди­мит­ров (25 г.), за­вър­шил Сто­пан­с­ко уп­рав­ле­ние, ще при­ла­га нат­ру­па­ни­те зна­ния ка­то млад­ши ек­с­перт в служ­ба “ГРАО”. Нов пси­хо­лог има До­мът за ста­ри хо­ра “Дон­ка Пап­ри­ко­ва” в бал­кан­с­кия град. С въз­рас­т­ни­те же­ни и мъ­же ве­че ра­бо­ти 27-го­диш­ни­ят Ста­нис­лав Ке­нов, кой­то е дип­ло­ми­ран уни­вер­си­тет­с­ки пси­хо­лог.
Пър­во­на­чал­но обя­ве­ни­те сво­бод­ни мес­та са де­сет, но кан­ди­дат­с­т­ва­ли и одоб­ре­ни са мла­де­жи на шест от тях, ко­е­то е и го­ля­мо пос­ти­же­ние за Об­щи­на­та, а и га­ран­ция, че мла­ди­те хо­ра ис­кат да се учат и ре­а­ли­зи­рат, ко­мен­ти­ра кме­тът Пен­чо Ча­нев.
Мла­ди­те спе­ци­а­лис­ти бя­ха пос­рещ­на­ти топ­ло и при­я­тел­с­ки от всич­ки слу­жи­те­ли в об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция. Те спо­де­лят, че са впе­чат­ле­ни от доб­ра­та ор­га­ни­за­ция на ра­бо­та и про­фе­си­о­на­лиз­ма на слу­жи­те­ли­те.
От 14 яну­а­ри в Об­щи­на Зла­та­ри­ца в ди­рек­ция “Спе­ци­а­ли­зи­ра­на ад­ми­нис­т­ра­ция” има обя­ве­но сво­бод­но мяс­то за по­зи­ци­я­та гла­вен спе­ци­а­лист УПК и не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во, ко­е­то ча­ка своя кан­ди­дат.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново