ЗАПОВЕД на Кмета на Община Лясковец

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
835 четения

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ЗАПОВЕД 

48 / 15.01.2015 г.,

гр. Лясковец 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл. 35, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец, и в изпълнение на Решение № 545 / 29.12.2014 г. на Общински съвет Лясковец,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда  за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на  имот – частна общинска собственост: Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV-общ., в кв. 98 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец с площ 503 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС – ч) № 501 / 14.06.2004 г., при начална тръжна цена в размер на 18 804.00 лв. и депозит за участие в размер на 1 880.40 лв.

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, ет. 1, на 03.02.2015 г. от 09.00 часа.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:

IBAN BG02IORT80438400190000

BIC: IORTBGSF

код за вид плащане: 445600

ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

4. Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена, но не по-малко от 20.00 лв., да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец:

IBAN BG02IORT80438400190000

BIC: IORTBGSF

код за вид плащане: 448007

ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

5. Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:

IBAN BG02IORT80438400190000

BIC: IORTBGSF

код за вид плащане: 442500

ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта по т. 1, в размер на 50.00 лв. (петдесет лева), да се заплати в касата на общината.

7. Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лв. да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

8. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв., в срок до 17.00. часа на 02.02.2015 г.

9. Предложения с оферти за участие в търга се подават в Информационния център на Община Лясковец до 17.00 часа на 02.02.2015 г.

10. Депозитът за участие да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 02.02.2015 г.

11. В търгът могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

12. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 10.02.2015 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

13. Определям срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на предложения с оферти за търга и внасяне на депозит до 17.00 часа на 09.02.2015 г.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново