По проект условията за организацията на Джулюнския пазар са подобрени

Публикувано на чт, 25 апр. 2024
147 четения

1947 кв. м. прилежаща инфраструктура в обхвата на общински пазар в с. Джулюница бяха подобрени по проекта „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”. Проектът бе финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., а резултатите днес отчете ръководителят му Йордан Николов. Строителните и монтажни дейности по обособяване на прилежащата инфраструктура стартираха през август 2023 г. Извършени са изкопни работи на земни почви, почистена е храстовидна растителност, премахнати са саморасли дървета, оформена е земна основа на тротоарите и са положени бетонови бордюри и трошен камък. Освен това са повдигнати съществуващите ревизионни шахти и е положена асфалтова настилка. Положен е и плътен асфалтобетон за тротоар, изкърпени са повредени площи и деформации от пътната инфраструктура.

Така бе постигната една от целите на проекта – да се предоставят подходящи условия на местните предприятия и земеделските производители да предлагат своите местни продукти.

Създадена бе и заетост на трима служители на длъжност контрольор-охранител и един общ работник към пазара за период от 12 месеца. На тях бе назначен наставник, който пряко да ги подпомага в работния процес. Наетите осъществяваха контролно-охранителна и отчетна дейност за спазването на правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница, утвърдени от кмета на община Лясковец. Наетите по проекта осъществяваха и контрол върху хората, имащи право да предлагат стоки на пазара върху терени маси, като допуска единствено регистрирани земеделски производители и търговци по смисъла на Търговския закон. Извършено бе и почистване и поддържане на терени в обхвата на пазара в селото.

Общата цел на проекта бе да се приложат иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Специфичните цели на проекта пък са стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия в община Лясковец чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона; подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение; организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места.

Основната цел на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ е да подкрепи иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в целевите райони. Изпълнението на проекта „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” започна с подписване на договор №BGLD-1.007-0017 между Министерство на образованието и науката – Програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Община Лясковец на 28.02.2023 г. и приключва на 30.04.2024 г. Бюджетът на проекта е 186 230.78 лв.

Община Лясковец ще продължи работата си в посока надграждане на постигнатото, за да се обхванат още площи от джулюнския пазар.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново