За­що мис­ли­те мо­гат да ни раз­бо­ле­ят?

Публикувано на ср, 14 ян. 2015
2856 четения

Пос­ле­до­ва­те­ли­те на Пе­тър Дъ­нов каз­ват, че по бъл­гар­с­ки­те зе­ми са от­к­ри­ва­ни мно­го сък­ро­ви­ща, но ед­но от най-го­ле­ми­те е уче­ни­е­то, ко­е­то е ос­та­вил Учи­те­ля. Той е да­вал съ­ве­ти на хо­ра­та как да жи­ве­ят чист жи­вот, да си по­ма­гат и да се оби­чат, за да са здра­ви. Дъ­нов е каз­вал, че здрав е то­зи чо­век, кой­то, ко­га­то пог­лед­не към не­бе­то, се чув­с­т­ва ве­сел, ра­дос­тен, бла­го­да­рен за всич­ко, ко­е­то има. Спо­ред не­го лъ­жа­та из­ме­ня хи­ми­чес­кия със­тав на кръв­та.
Спо­ред уче­ни­е­то на бъл­га­ри­на, жи­вял в на­ча­ло­то на ми­на­лия век, вся­ка бо­лест си има своя вът­реш­на и вън­ш­на при­чи­на, ко­я­то все­ки чо­век мо­же да на­ме­ри. На­ме­ри ли я, той лес­но мо­же да я от­с­т­ра­ни. Учи­те­лят обяс­ня­вал, че съв­ре­мен­на­та на­у­ка не тър­си вът­реш­ни­те при­чи­ни на не­ща­та, а раз­г­леж­да всич­ки яв­ле­ния в жи­во­та и при­ро­да­та в тях­на­та вън­ш­на, ма­те­ри­ал­на стра­на. По ду­ми­те му на вся­ка от­ри­ца­тел­на ми­съл или вся­ко от­ри­ца­тел­но чув­с­т­во в нас, чо­век тряб­ва да про­ти­во­пос­та­вя ед­но по­ло­жи­тел­но чув­с­т­во или ми­съл, за да мо­же да го не­ут­ра­ли­зи­ра и обез­в­ре­ди. Хо­ра­та спо­ред не­го тряб­ва да поз­на­ват за­ко­на тран­с­фор­ми­ра­не на енер­ги­и­те, за да мо­гат да за­дър­жат ра­дос­ти­те по-дъл­го вре­ме и лес­но да се ос­во­бож­да­ват от скър­би­те.
За да сме здра­ви, тряб­ва да се на­у­чим да не виж­да­ме ло­ши­те про­я­ви на хо­ра­та. Те вза­им­но си вли­я­ят и ако жи­ве­е­те сред бол­ни, вие ще из­пи­та­те тях­но­то със­то­я­ние. Ло­ши­те ду­ми съ­що се от­ра­зя­ват зле вър­ху здра­ве­то. За­то­ва, ако ис­ка­те да сте здра­ви, из­пол­з­вай­те доб­ри и по­ло­жи­тел­ни ду­ми. Здра­ви­ят пре­да­ва енер­гия, а бол­ни­ят взи­ма. Ако чо­век не ра­бо­ти, вслед­с­т­вие на без­дейс­т­ви­е­то му в не­го за­поч­ва из­вес­т­на де­фор­ма­ция – усе­ща бол­ки в сто­ма­ха, гла­ва­та, в ко­ре­ма, в кра­ка­та, в ръ­це­те.
Пе­тър Дъ­нов обяс­ня­ва, че хо­ра­та чес­то за­бо­ля­ват от рак, за­що­то ста­ват ал­ч­ни за па­ри и бо­гат­с­т­во. То­ва до­веж­да до там, че ня­кои от клет­ки­те в ор­га­низ­ма им се ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­рат, на­рас­т­ват, ста­ват са­мос­то­я­тел­ни и не слу­шат ця­ло­то, из­ли­зат от не­го­вия ри­тъм. Важ­но е още да зна­ем, че клет­ки­те на чо­веш­кия ор­га­ни­зъм тряб­ва да се об­но­вя­ват, за да бъ­дем мла­ди. За да не ос­та­ря­ва­ме преж­дев­ре­мен­но, не тряб­ва и да се пре­сил­ва­ме с ра­бо­та.
Не се за­ни­ма­вай­те с лич­ния жи­вот на хо­ра­та, съ­вет­вал още Дъ­нов. Спо­ред не­го при­чи­на­та за пси­хи­чес­ки­те и фи­зи­чес­ки бо­лес­ти се дъл­жи на не­чис­та­та кръв. Чис­та­та кръв уни­що­жа­ва ба­ци­ли­те на бо­лес­ти­те. Пре­чис­т­ва­не­то ѝ ста­ва с чис­ти мис­ли, чув­с­т­ва и пос­тъп­ки. Кол­ко­то по-мал­ко въз­дух при­е­ма чо­век, тол­ко­ва по-сла­бо се окис­ля­ва кръв­та. То­ва во­ди до за­бо­ля­ва­ния в дро­бо­ве­те, сто­ма­ха, мо­зъ­ка. За да е чис­та кръв­та, е важ­но и хра­на­та, ко­я­то при­е­ма­ме, да се сми­ла доб­ре. В про­ти­вен слу­чай око­ло ста­ви­те на чо­ве­ка се нат­руп­ва по­лу­ор­га­ни­чес­ка ма­те­рия, във вид на утай­ки. Дъ­нов съ­вет­вал да се пие мно­го во­да, за­що­то тя чис­ти тя­ло­то и от­ва­ря всич­ки­те 7 ми­ли­о­на клет­ки, чрез ко­и­то ди­ша­ме.
Учи­те­лят обяс­ня­вал още, че ме­со­то съ­дър­жа в се­бе си мно­го от­ро­ви и не­чис­то­тии, ко­и­то са при­чи­на за мно­го бо­лес­ти. При­чи­на­та е, че в жи­вот­ни­те ос­та­ва стра­хът и от­в­ра­ще­ни­е­то към те­зи, ко­и­то ис­кат да ги уби­ят. Всич­ко то­ва се въз­п­ри­е­ма ка­то от­ро­ва от всич­ки те­зи, ко­и­то ядат ме­со­то. Та­зи от­ро­ва раз­к­ла­ща нер­ви­те им. Зато­ва е по-доб­ре ме­со­то да се за­мес­т­ва с боб.
По ду­ми­те му и здра­ви­ят мо­же да се раз­бо­лее, как­то бол­ни­ят мо­же да оз­д­ра­вее. То­ва за­ви­си от ми­съл­та. Здра­ви­ят чес­то мис­ли за бо­лест и по то­зи на­чин си я при­чи­ня­ва сам. За­то­ва тряб­ва да мис­лим за здра­ве­то и та­ка да се ос­во­бо­дим от бо­лес­ти­те.
Ко­га­то сме гнев­ни, тряб­ва кол­ко­то се мо­же по-бър­зо да се ос­во­бо­дим от та­зи енер­гия. То­ва най-лес­но мо­же да ста­не чрез раз­лич­ни фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния, вдиш­ва­не на аро­мат на ро­зи, бро­е­не от 1 до 1000, из­пя­ва­не на пе­сен или вдиш­ва­не на чист въз­дух.
Пе­тър Дъ­нов раз­к­ри­вал на сво­и­те уче­ни­ци и че здра­ве­то не мо­же да по­на­ся ни­как­ва оби­да. Най-мал­ка­та оби­да е в със­то­я­ние да  на­ру­ши це­лост­та на здра­ве­то и чо­век не мо­же да се ле­ку­ва, ако не я заб­ра­ви.
Доб­ре е още да се знае, че неп­ра­вил­ни­те от­но­ше­ния меж­ду близ­ки­те хо­ра – май­ка, де­ца, бра­тя и сес­т­ри, мъж и же­на, при­чи­ня­ват раз­лич­ни бо­лес­ти. Щом се из­чис­тят от­но­ше­ни­я­та, бо­лест­та из­чез­ва. Ом­ра­за­та во­ди до из­к­ри­вя­ва­не на ли­це­то и проб­ле­ми със сто­ма­ха. Ус­ко­ре­но­то ди­ша­не съ­що раз­с­т­рой­ва ор­га­низ­ма, а ако са­мо един ор­ган е бо­лен, стра­да це­ли­ят ор­га­ни­зъм. Ма­ло­ду­ши­е­то, по­доз­ре­ни­е­то, рев­ност­та, съм­не­ни­я­та и гне­вът съ­що вли­я­ят от­ри­ца­тел­но на ор­га­низ­ма ни. Чо­век мо­же да за­бо­лее и от страх. За­вист­та и по­доз­ре­ни­е­то се от­ра­зя­ват вър­ху със­то­я­ни­е­то на дро­бо­ве­те.
Сим­п­то­ми на бо­лес­ти­те
Ако кра­ка­та не се топ­ли и чес­то из­с­ти­ват, чо­век не е здрав.
Ако чо­век не ди­ша пра­вил­но, ко­жа­та на ли­це­то и на ръ­це­те се наб­ръч­к­ва преж­дев­ре­мен­но. Ако не оби­чаш сам се­бе се осъж­даш на смърт.
Ако при из­кач­ва­не или ти­ча­не чо­век се за­дъх­ва мно­го, то­ва по­каз­ва, че кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то му не е доб­ро.
При неп­ра­вил­но хра­нос­ми­ла­не ези­кът по­бе­ля­ва.
Ако при гле­да­не в ог­ле­да­ло­то очи­те ви за­поч­ват да съл­зят, то­ва оз­на­ча­ва, че нер­в­на­та ви сис­те­ма е раз­к­ла­те­на.
Ко­га­то ня­кой се раз­бо­лее, за­поч­ва да сви­ва пал­ци­те си.
Доб­ро­то здра­ве се раз­поз­на­ва по раз­по­ло­же­ни­е­то на чо­век да пее.
Ко­га­то очи­те са ле­ко мът­ни то­ва е по­ка­за­тел, че чо­ве­кът има проб­ле­ми със сто­ма­ха.
Из­чез­не ли бе­ли­ят по­лук­ръг по нок­ти­те, кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то е сла­бо, тряб­ва да се ди­ша дъл­бо­ко. Бе­ли­те пет­на по нок­ти­те са по­ка­за­тел за го­ля­мо нап­ре­же­ние на нер­в­на­та сис­те­ма.
Зе­ни­ца­та на око­то се раз­ши­ря­ва, ко­га­то чо­век се то­ва­ри мно­го.
Кол­ко­то ли­це­то на да­ден чо­век е по-пъл­но, тол­ко­ва и сто­ма­хът му е по-здрав. По­си­ня­ва­не­то на ус­та­та пък по­каз­ва, че кръв­та не е чис­та.
Пос­та­ве­те го­ле­ми­я си пръст вър­ху пул­са. Ако из­пит­ва­те при­ят­но чув­с­т­во, вие сте здрав.
Ве­се­ла КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново