Започват безплатни изследвания за вирусни хепатити в старата столица

Публикувано на вт, 13 ян. 2015
573 четения

Във Ве­ли­ко Тър­но­во за­поч­ват без­п­лат­ни из­с­лед­ва­ния за ви­рус­ни хе­па­ти­ти, съ­об­щи Хрис­то Ге­шов, пред­се­да­тел на ед­но­и­мен­на­та фон­да­ция. Все още да­ти­те не са уточ­не­ни. Ге­шов при­пом­ни, че на про­ве­ла­та се не­от­дав­на в ста­ра­та сто­ли­ца бла­гот­во­ри­тел­на кам­па­ния “Хе­па­ти­тът до мен” са съб­ра­ни сред­с­т­ва за за­ку­пу­ва­не на тес­то­ве. Кам­па­нии са про­ве­де­ни и в дру­ги гра­до­ве, къ­де­то съ­що ще има без­п­лат­ни из­с­лед­ва­ния за хе­па­тит В и С.
Офи­ци­ал­на ста­тис­ти­ка за ви­рус­ни­те хе­па­ти­ти още ня­ма у нас, но про­уч­ва­не е по­ка­за­ло, че око­ло 800 000 бъл­га­ри стра­дат от два­та опас­ни ви­ру­са, ко­и­то по­ра­зя­ват чер­ния дроб. В мо­мен­та дър­жа­ва­та хар­чи ми­ли­о­ни за ле­че­ние, а ни­то лев за пре­вен­ция, и тре­вож­но­то е, че мно­го хо­ра не зна­ят, че са за­ра­зе­ни, а ви­ру­си­те се от­к­ри­ват най-чес­то слу­чай­но по по­вод на дру­го за­бо­ля­ва­не.
Най-пос­ле вче­ра се срещ­нах със здрав­ния ми­нис­тър д-р Мос­ков и той обе­ща да пре­дос­та­ви на фон­да­ци­я­та мо­бил­на ла­бо­ра­то­рия, с коя­то да пра­вим из­с­лед­ва­ни­я­та, ин­фор­ми­ра Ге­шов, кой­то съ­що е бо­лен от хе­па­тит В. Ос­вен сред­с­т­ва­та, ко­и­то съб­рах­ме за из­с­лед­ва­ния от бла­гот­во­ри­тел­ни­те кам­па­нии , ми­нис­тъ­рът обе­ща да се на­ме­рят още па­ри за пред­с­то­я­щия скри­нинг, кой­то да об­х­ва­не по­ве­че хо­ра. Ще бъ­дат нап­ра­ве­ни и нор­ма­тив­ни про­ме­ни от­нос­но про­то­ко­ли­те за ле­че­ние на бол­ни­те. Се­га те се из­да­ват на 6 ме­се­ца и то­ва ще бъ­де про­ме­не­но на 1 го­ди­на.
Ви­ру­сът на хе­па­тит В е сто пъ­ти по-опа­сен от то­зи на СПИН, твър­дят хе­па­то­ло­зи. Ле­че­ни­е­то е дос­та скъ­по, но ако не се под­дър­жа, во­ди да ци­ро­за и рак. За ми­на­ла­та го­ди­на във Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт са от­к­ри­ти 13 ду­ши с хе­па­тит В, С и Д и за­ра­зя­ва­не­то ста­ва най-чес­то по кръ­вен и по по­лов път. Ле­ку­ва­ни са още 4 ду­ши с хе­па­тит А, кой­то е по-бе­зо­па­сен и се пре­да­ва чрез за­мър­се­на во­да, хра­на или ръ­це. В Бъл­га­рия оба­че се при­ла­га вак­си­на сре­щу хе­па­тит В. Тя се пос­та­вя още в ро­дил­ния дом.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново