“С вя­ра в доб­ро­то” от­к­ри­ва бла­гот­во­ри­тел­на смет­ка за за­ку­пу­ва­не на ехог­раф за не­о­на­то­ло­ги­я­та

Публикувано на вт, 6 ян. 2015
563 четения

Вче­ра доб­ро­вол­ци­те да­ри­ха 1050 лв. за ле­че­ни­е­то на 9-го­диш­ния Алекс
Мла­де­жи­те от гор­но­о­ря­хов­с­ко­то сдру­же­ние “С вя­ра в доб­ро­то” от­к­ри­ват бла­гот­во­ри­тел­на смет­ка за за­ку­пу­ва­не на ехог­раф за не­о­на­то­ло­гич­но­то от­де­ле­ние на МОБАЛ “Д-р Ст. Чер­ке­зов”, съ­об­щи пред­се­да­те­лят Лъ­че­зар Лю­бе­нов. Доб­ро­вол­ци­те, ко­и­то по­ве­че от две го­ди­ни по­ма­гат на со­ци­ал­но сла­би де­ца, бол­ни и са­мот­ни хо­ра, раз­б­ра­ли, че не­до­но­се­ни­те бе­бе­та имат нуж­да от та­зи апа­ра­ту­ра, ко­я­то стру­ва око­ло 20 000 лв. Ре­ших­ме да от­во­рим смет­ка за съ­би­ра­не на сред­с­т­ва, има­ме дос­та при­я­те­ли и съ­миш­ле­ни­ци в со­ци­ал­ни­те мре­жи, ко­и­то се на­дя­ва­ме да по­мог­нат. Не­о­на­то­ло­ги­я­та във Ве­ли­ко Тър­но­во се гри­жи за не­до­но­се­ни­те бе­бе­та на ця­ла­та об­ласт, до­пъл­ни Лю­бе­нов.
Вче­ра пред­се­да­те­лят на сдру­же­ни­е­то пре­ве­де 1050 лв. по смет­ка­та на 9-го­диш­ния Алекс Са­вов от Гор­на Оря­хо­ви­ца, кой­то се ле­ку­ва в Гер­ма­ния. Мом­че­то стра­да от теж­ко оч­но за­бо­ля­ва­не, но ле­че­ни­е­то му бе пре­къс­на­то ми­на­ла­та го­ди­на по­ра­ди лип­са на сред­с­т­ва. Ед­ва през де­кем­в­ри 2014 г. Алекс за­ми­на за Гер­ма­ния, след ка­то це­ли­ят град се вклю­чи в бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии и па­ри­те за пър­вия курс бя­ха оси­гу­ре­ни.
В края на ми­на­ла­та го­ди­на от­к­рих­ме бла­гот­во­ри­те­лен ба­зар за ко­лед­ни по­да­ръ­ци, за да по­мог­нем на Алекс, раз­ка­за Лю­бе­нов. Към ини­ци­а­ти­ва­та се при­съ­е­ди­ня­ва и Ге­ор­ги Си­ме­о­нов, пре­об­ле­чен ка­то Дя­до Ко­ле­да, кой­то оби­ка­ля гра­да и рад­ва де­сет­ки се­мейс­т­ва с по­да­ръ­ци. Част от съб­ра­ни­те сред­с­т­ва на Си­ме­о­нов да­рих­ме на Алекс, а ос­та­на­ла­та – на 20-го­диш­ния Ро­сен Ата­на­сов, кой­то стра­да от мус­кул­на дис­т­ро­фия. За ле­че­ни­е­то на мом­че­то са по­мог­на­ли и две мла­ди бъл­гар­ки в Гер­ма­ния и САЩ, при­я­те­ли на сдру­же­ни­е­то.
По вре­ме на бла­гот­во­ри­тел­на­та кам­па­ния в края на 2014 г. доб­ро­вол­ци­те на­ми­рат мла­деж в ока­я­но със­то­я­ние и му ку­пу­ват дре­хи и хра­на. Снаб­дя­ват въз­рас­тен мъж с ле­кар­с­т­ва, оси­гу­ря­ват бу­тил­ка с газ за бол­на от мно­жес­т­ве­на скле­ро­за. По вре­ме на ко­лед­ни­те праз­ни­ци из­го­ря апар­та­мен­тът на се­мейс­т­во Ирин­че­ви, за да им по­мог­нем, ини­ци­и­рах­ме кам­па­ния за съ­би­ра­не на дре­хи, хра­ни, ме­бе­ли и би­то­ви при­над­леж­нос­ти, да­рих­ме цял мик­ро­бус с да­ре­ния, от­че­те Лю­бе­нов. Пос­т­ра­да­ло­то се­мейс­т­во има 13-го­диш­на дъ­ще­ря, на ко­я­то е оси­гу­ре­на без­п­лат­на за­кус­ка, а учи­ли­ще­то и е по­е­ло хра­на­та през ос­та­на­ло­то вре­ме. Се­га се тър­сят уче­ни­чес­ки по­со­бия за мо­ми­че­то.
По вре­ме на праз­ни­ци­те “С вя­ра в доб­ро­то” са за­рад­ва­ли над 40 ду­ши с хра­ни­тел­ни па­ке­ти и ра­дос­т­но­то е, че чле­но­ве­те на сдру­же­ни­е­то се уве­ли­ча­ват. От три ме­се­ца мла­де­жи­те си ня­мат офис, пре­ди има­ха стая в град­с­ко­то чи­та­ли­ще. Гор­но­о­ря­хов­с­ки­те жур­на­лис­ти са ре­ши­ли да пре­дос­та­вят своя офис  на сдру­же­ни­е­то.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново