Във Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт ня­ма ни­то един дет­с­ки хи­рург

Публикувано на пт, 9 ян. 2015
1421 четения

Във Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт ня­ма ни­то един дет­с­ки хи­рург в че­ти­ри­те бол­ни­ци – в Гор­на Оря­хо­ви­ца, Пав­ли­ке­ни, Сви­щов и ста­ра­та сто­ли­ца, ста­на яс­но след про­вер­ка на “Ян­т­ра ДНЕС”. Ше­фът на вто­ра хи­рур­гия при МОБАЛ “Д-р Ст. Чер­ке­зов” д-р Ни­ко­лен Стой­нов обяс­ни, че ко­ле­ги­те му опе­ри­рат де­ца­та са­мо по спеш­ност, за­що­то та­ки­ва са раз­по­ред­би­те. То­ва оз­на­ча­ва, че ако дой­де ед­но де­те с хер­ния, тъй ка­то ня­ма дет­с­ки хи­рург, то тряб­ва да бъ­де преп­ра­те­но към дру­га бол­ни­ца, къ­де­то има та­къв спе­ци­а­лист. Па­ра­док­сът е, че ако прис­тиг­не де­те със зак­ле­ще­на хер­ния, ко­я­то е по-слож­на опе­ра­ция, то­га­ва хи­рур­гът е длъ­жен да го опе­ри­ра. Съ­що­то се от­на­ся и при апен­дик­са. Ако е хро­ни­чен, не мо­же да се опе­ри­ра, ако е ос­тър – мо­же.
Ос­вен то­ва бол­ни­ца­та, ако ня­ма дет­с­ки хи­рург, е длъж­на да из­во­зи де­те­то до дру­го ле­чеб­но за­ве­де­ние със соб­с­т­вен тран­с­порт, ко­га­то се на­ла­га пла­но­ва опе­ра­ция. Пре­ди то­ва се уго­ва­ря при­е­ма­не­то му.
Спо­ред д-р Стой­нов то­ва е из­лиш­но раз­та­ка­ва­не и тран­с­пор­т­ни­те раз­хо­ди не са оп­рав­да­ни, тъй ка­то де­ца­та мо­гат да се опе­ри­рат и от об­щи­те хи­рур­зи, ка­то то­ва спес­тя­ва вре­ме и как­то е би­ло пре­ди.
Не­дал­но­вид­ни ми­нис­т­ри и на­ци­о­нал­ни кон­сул­тан­ти у нас съ­си­па­ха спе­ци­а­ли­за­ци­я­та на ле­ка­ри­те, има­ше ну­лев при­ем за спе­ци­ал­нос­ти­те, а те ве­че са на из­чез­ва­не и то­ва про­дъл­жа­ва ве­че 10 го­ди­ни, за­я­ви д-р Стой­нов. Той по­со­чи, че в на­ша­та об­ласт от дет­с­ки­те спе­ци­ал­нос­ти има са­мо един кар­ди­о­лог, а в об­ласт­та на гръд­на­та хи­рур­гия спе­ци­а­лис­тът е са­мо един. Къ­де ли не съм пи­сал пис­ма с пред­ло­же­ния за про­ме­ни в стан­дар­ти­те на хи­рур­ги­я­та, по­со­чи д-р Стой­нов. Нак­рая на­ис­ти­на се нап­ра­ви­ли про­ме­ни за тес­ни­те спе­ци­ал­нос­ти, но те пра­щат ле­ка­ри­те пър­во на из­пит, ако има сво­бод­ни мес­та. След то­ва ме­ди­ци­те тряб­ва да спе­ци­а­ли­зи­рат 2 го­ди­ни в уни­вер­си­тет­с­ка кли­ни­ка с 400 лв. зап­ла­та, ка­то ня­мат пра­во да прег­леж­дат до­пъл­ни­тел­но. Кой ще си ос­та­ви ра­бо­та­та и да се при­рав­ни с ми­ни­мал­на зап­ла­та и от­къс­ва­не от се­мейс­т­во­то си. По то­зи на­чин е лик­ви­ди­ра­на тяс­на­та спе­ци­а­ли­за­ция.
Д-р Стой­нов до­пъл­ни, че лич­но той е ис­кал да спе­ци­а­ли­зи­ра дет­с­ка хи­рур­гия, но ус­ло­ви­я­та са твър­де неп­ри­ем­ли­ви. Ше­фът на Вто­ра хи­рур­гия до­пъл­ни, че по съ­щия на­чин стои проб­ле­мът с дет­с­ки­те нев­ро­ло­зи. Та­ки­ва ня­ма­ме в об­ласт­та и ро­ди­те­ли­те с де­ца­та, най-ве­че с ув­реж­да­ния, са при­ну­де­ни да хо­дят в Пле­вен и Со­фия.
В. АЛЕКСИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново