Въшки плъзнаха в детски градини и училища

Публикувано на пт, 16 ян. 2015
2717 четения

Въш­ки плъз­на­ха в дет­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща в об­ласт­та. Сиг­на­ли за то­ва са по­да­ли май­ки в Ре­ги­о­нал­на­та здрав­на ин­с­пек­ция. Ве­че е от­пад­на­ла на­ред­ба­та на здра­вен фил­тър в дет­с­ки­те за­ве­де­ния. Здрав­ни­те ин­с­пек­то­ри мо­же да да­дат само пред­пи­са­ния за про­фи­лак­ти­ка и ог­ра­ни­ча­ва­не на гла­во­ви­те въш­ки.
Д-р Анас­та­сия Анас­та­со­ва, на­чал­ник на от­де­ла за ме­ди­цин­с­ки из­с­лед­ва­ния при РЗИ, обяс­ни, че за бор­ба­та с въш­ки­те (пе­ди­ку­ло­за­та) има дос­та пре­па­ра­ти в ап­те­ки­те, но хо­ра­та про­дъл­жа­ват да за­ла­гат на ста­рия лек – смес по рав­ни ко­ли­чес­т­ва на газ, олио и оцет. Ко­са­та се на­маз­ва със смес­та, за­ви­ва се с кър­па и та­ка де­те­то стои 10-12 ча­са. Но как­ви­то и сред­с­т­ва да из­пол­з­ва­ме, ме­ха­нич­но­то пре­мах­ва­не на гни­ди­те (яй­ца­та на въш­ки­те) е на­ло­жи­тел­но, казва тя.
За­ра­зя­ва­не­то с пе­ди­ку­ло­за мно­го лес­но се пре­на­ся от чо­век на чо­век. За­то­ва в се­мейс­т­во­то всич­ки тряб­ва да се про­ве­ря­ват. Спо­ред д-р Анас­та­со­ва един­с­т­ве­на­та про­фи­лак­ти­ка е да се спи­рат от учи­ли­ще и гра­ди­на опа­ра­зи­те­ни­те де­ца.
Бли­зо 200 де­ца са за­ра­зе­ни с глис­ти през ми­на­ла­та го­ди­на в об­ласт­та, а па­ра­зи­то­за­та се раз­рас­т­ва, съ­об­щи д-р Ири­на Млъ­зе­ва, па­ра­зи­то­лог в РЗИ. През 2013 г. опа­ра­зи­те­ни­те с ен­те­ро­би­о­за са би­ли 145 де­ца.
Сви­щов­с­ка­та об­щи­на е на­че­ло с най-мно­го де­ца за 2014 г., а об­що в об­ласт­та са из­с­лед­ва­ни 5222 де­ца и въз­рас­т­ни.
Глис­ти­те или как­то ги на­ри­чат ос­т­ри­ци се раз­ви­ват в чер­ва­та на чо­ве­ка. За­ра­за­та ста­ва чрез за­мър­се­на хра­на. Чо­век мо­же да се п­ред­па­зи, ако се къ­пе и пре­об­ли­ча ре­дов­но. Осо­бе­но вни­ма­ние тряб­ва да се обър­не на хи­ги­е­на­та на анал­на­та об­ласт и на ръ­це­те, на из­ми­ва­не­то на пло­до­ве­те и зе­лен­чу­ци­те и пред­паз­ва­не на хра­ни­те от зап­ра­ша­ва­не и му­хи.
Медиците призовават ро­ди­те­ли­те да об­ръ­щат вни­ма­ние, ако за­бе­ле­жат, че де­ца­та им има­т а­на­лен сър­беж, мя­тат се в лег­ло­то, скър­цат със зъ­би, имат бол­ки в ко­ре­ма, бе­за­пе­ти­тие, упо­ри­то без­съ­ние, све­то­вър­теж, раз­се­я­ност. В то­зи слу­чай тряб­ва да се по­тър­си ле­кар.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново