В. Търново остана без скенер за доболничната помощ

Публикувано на пт, 16 ян. 2015
1352 четения

От сед­ми­ца Ве­ли­ко Тър­но­во ос­та­на без ске­нер за из­с­лед­ва­не на па­ци­ен­ти от до­бол­нич­на­та по­мощ. Има­ше един, кой­то се пов­ре­ди и не ра­бо­ти. В мо­мен­та за ця­ла­та об­ласт от 250 000 ду­ши та­ка­ва апа­ра­ту­ра има са­мо  в СМДЛ “Ген­т­ри” ООД в Сви­щов. По­ра­ди то­ва тър­нов­ци са при­ну­де­ни да хо­дят най-ве­че в Пле­вен, къ­де­то им пре­по­ръч­ват мес­т­ни­те рен­т­ге­но­ло­зи.
Ос­вен със Сви­щов, за ске­нер има­ме склю­че­ни още два до­го­во­ра с ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во” и ДКЦ на об­лас­т­на­та бол­ни­ца, обяс­ни д-р Га­ли­на Ва­си­ле­ва, ди­рек­тор на РЗОК във Ве­ли­ко Тър­но­во. Пре­ди вре­ме от МОБАЛ оба­че прек­ра­ти­ли ед­нос­т­ран­но до­го­во­ра и ос­та­нал ске­не­рът на “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”. Се­га той е пов­ре­ден и не е  яс­но ко­га ще бъ­де ре­мон­ти­ран, тъй ка­то не ра­бо­ти скъ­па част от апа­ра­та. От бол­ни­ца­та ше­фът на ДКЦ-то д-р Ни­ко­лен Стой­нов (на снимката) обяс­ни, че тех­ни­ят ске­нер ще за­ра­бо­ти, ко­га­то Ди­аг­нос­тич­ни­ят цен­тър склю­чи нов до­го­вор със здрав­на­та ка­са. Не е яс­но ко­га ще се слу­чи то­ва, тъй ка­то но­ви­ят рам­ков до­го­вор за ме­ди­цин­с­ки­те дей­нос­ти още не е пуб­ли­ку­ван в Дър­жа­вен вес­т­ник, обяс­ни д-р Ва­си­ле­ва. След то­ва един ме­сец е сро­кът за сключ­ва­не на но­ви­те до­го­во­ри с из­пъл­ни­те­ли­те на ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ.
Па­ра­док­сът е, че дър­жа­ва­та да­де 7 млн. лв. за из­г­раж­да­не на Ре­ги­о­нал­ния он­ко­цен­тър на МОБАЛ, къ­де­то има ске­нер, а там прег­леж­дат са­мо хос­пи­та­ли­зи­ра­ни и спеш­но бол­ни па­ци­ен­ти. Из­с­лед­ва­ния с нап­рав­ле­ния не се до­пус­кат.
Ске­не­рът или ком­пю­тър­ни­ят то­мог­раф оси­гу­ря­ва  съв­ре­мен­на  ди­аг­нос­ти­ка с рен­т­ге­но­ви лъ­чи и сре­зо­ви об­ра­зи на вът­реш­ни ор­га­ни и струк­ту­ри. В днеш­но вре­ме поч­ти ня­ма об­ласт в ме­ди­ци­на­та, къ­де­то да не се из­пол­з­ва ске­нер. Ту­мо­ри, кис­ти, ин­фек­ции, де­ге­не­ра­тив­ни за­бо­ля­ва­ния на дви­га­тел­ния апа­рат, фрак­ту­ри, трав­ми  и др. са най-чес­ти­те за­бо­ля­ва­ния, ди­аг­нос­ти­ка­та на ко­и­то ве­че не мо­же без ком­пю­тър­на­та то­мог­ра­фия.

Вася ТЕРЗИЕВА, сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново