Уве­ли­че­на за­бо­ле­ва­е­мост от скар­ла­ти­на и ва­ри­це­ла за де­кем­в­ри от­чи­тат от РЗИ

Публикувано на чт, 8 ян. 2015
585 четения

Уве­ли­че­на за­бо­ле­ва­е­мост от скар­ла­ти­на и ва­ри­це­ла в об­ласт­та през де­кем­в­ри 2014 г. от­чи­тат епи­де­ми­о­ло­зи­те от РЗИ във В. Тър­но­во. През ме­се­ца са ре­гис­т­ри­ра­ни 28 бол­ни със скар­ла­ти­на и 35 бол­ни с ва­ри­це­ла. Спо­ред ста­тис­ти­ка­та бу­мът е при скар­ла­ти­на­та, тъй ка­то през де­кем­в­ри са се раз­бо­ле­ли бли­зо 40 % oт всич­ки слу­чаи. Спо­ред ле­ка­ри е по-доб­ре болестите да минат в ран­на­та дет­с­ка въз­раст.
За де­кем­в­ри има по­ви­ше­на за­раз­на за­бо­ле­ва­е­мост спря­мо но­ем­в­ри, ка­то са ре­гис­т­ри­ра­ни 115 слу­чая сре­щу 84.
В пос­лед­ния ме­сец на ми­на­ла­та го­ди­на са уве­ли­че­ни въз­душ­но-кап­ко­ви­те и чрев­ни­те ин­фек­ции, а с най-ви­со­ка за­бо­ле­ва­е­мост са Гор­на Оря­хо­ви­ца, Стра­жи­ца и Ве­ли­ко Тър­но­во. Са­мо през де­кем­в­ри за СПИН са би­ли из­с­лед­ва­ни 475 ду­ши, ка­то се­ро­по­зи­ти­вен не е от­к­рит. За смет­ка на то­ва пък ту­бер­ку­ло­за­та про­дъл­жа­ва да се уве­ли­ча­ва и за ме­се­ца са от­к­ри­ти още 4 бол­ни, с ко­и­то па­ци­ен­ти­те ста­ват 48.
Що се от­на­ся до си­фи­ли­са, ми­на­ла­та го­ди­на бол­ни­те са се уве­ли­чи­ли поч­ти трой­но спря­мо 2013 г. През 2014 г. са ле­ку­ва­ни 18 ду­ши, а съ­що и две бе­бе­та с вро­ден си­фи­лис.
В. АЛЕКСИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново