Пла­ща­ме 2,90 лв. за прег­лед при док­то­ра, по 4,90 лв. за ден прес­той в бол­ни­ца­та

Публикувано на вт, 6 ян. 2015
6264 четения

И та­зи го­ди­на ще пла­ща­ме по 2,90 лв. за прег­лед при джи­пи­то, спе­ци­а­лис­та или док­то­ра по ден­тал­на ме­ди­ци­на. То­ва раз­по­реж­да но­ви­ят рам­ков до­го­вор за 2015 го­ди­на, кой­то БЛС, НЗОК и Здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во под­пи­са­ха в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Има оба­че из­к­лю­че­ние за пен­си­о­не­ри­те, за ко­и­то пот­ре­би­тел­с­ка­та так­са е лев­че. Ос­та­на­ли­те 1,90 ле­ва доп­ла­ща на док­то­ри­те здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во.
Рам­ко­ви­ят до­го­вор е въ­вел още ог­ра­ни­че­ния при так­са­та за прег­лед. От нея са ос­во­бо­де­ни де­ца до 18 го­ди­ни, со­ци­ал­но сла­би и др, а съ­що и па­ци­ен­ти с оп­ре­де­ле­ни за­бо­ля­ва­ния. Док­то­ри­те са за­дъл­же­ни да ока­чат пред ка­би­не­ти­те си ця­ла­та ин­фор­ма­ция за ви­до­ве­те пот­ре­би­тел­с­ка так­са, за да мо­гат бол­ни­те да се ори­ен­ти­рат да­ли дъл­жат па­ри за прег­ле­да и кол­ко.
Що се от­на­ся до так­са­та за бол­нич­но­то ле­че­ние, през 2015 г. так­са­та за ден прес­той съ­що ос­та­ва 4,90 лв. При нея ня­ма со­ци­ал­на ди­фе­рен­ци­а­ция, как­то в до­бол­нич­на­та по­мощ. Има оба­че ог­ра­ни­че­ние, че па­ци­ен­тът пла­ща по 4,90 лв. до 10 дни, не­за­ви­си­мо от прес­тоя на ле­че­ние.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново