Па­ци­ен­ти­те сиг­на­ли­зи­рат за зак­лю­че­ни то­а­лет­ни в по­лик­ли­ни­ка­та, от­ва­рят ги

Публикувано на вт, 20 ян. 2015
1106 четения

То­а­лет­ни­те в по­лик­ли­ни­ка­та във Ве­ли­ко Тър­но­во са зак­лю­че­ни и па­ци­ен­ти­те ня­мат дос­тъп до тях. За то­ва сиг­на­ли­зи­ра­ха в “Ян­т­ра ДНЕС” хо­ра, ко­и­то са ча­ка­ли за прег­лед там. Бол­на съм от ди­а­бет и се на­ло­жи да пре­ка­рам че­ти­ри ча­са в здрав­но­то за­ве­де­ние, за да си нап­ра­вя не­об­хо­ди­ми­те прег­ле­ди и из­с­лед­ва­ния. Бях мно­го зат­руд­не­на, тъй ка­то не на­ме­рих от­во­ре­на то­а­лет­на, раз­ка­за ед­на от па­ци­ен­т­ки­те. Спо­ред друг ве­ли­ко­тър­но­вец въп­рос­ни­те сер­виз­ни по­ме­ще­ния се пол­з­ват са­мо от пер­со­на­ла и бол­ни­те, най-чес­то въз­рас­т­ни и де­ца, ко­и­то ча­кат с ча­со­ве пред ка­би­не­ти­те на ле­ка­ри­те, ня­мат дос­тъп до тях.
На­ша про­вер­ка по­ка­за, че с мал­ки из­к­лю­че­ния се­га всич­ки то­а­лет­ни в сгра­да­та са от­во­ре­ни. На­ис­ти­на при джи­пи прак­ти­ка­та “Би­о­тон” сер­виз­но­то по­ме­ще­ние е зат­во­ре­но, но в ко­ри­до­ра има ад­ми­нис­т­ра­ти­вен офис, къ­де­то стои клю­чът за то­а­лет­на­та. За ус­лу­га­та ид­ват хо­ра от съ­сед­ния парк, от­к­рад­на­ха ни ка­нел­ки­те на чеш­ми­те, пра­вят по­ра­зии, за­то­ва се при­ну­дих­ме да зак­люч­ва­ме. Въп­ре­ки то­ва на ни­ко­го не от­каз­ва­ме клю­ча, обяс­ни­ха от офи­са. Със зак­лю­че­на то­а­лет­на се ока­за и из­точ­но­то кри­ло на чет­вър­тия етаж на сгра­да­та, къ­де­то съ­що има офис. И там да­ват клю­ча при по­ис­к­ва­не.
Ос­нов­на­та част от сгра­да­та се за­е­ма от “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”. Но­ва­та уп­ра­ви­тел­ка д-р Ма­рия Би­зе­ва обяс­ни, че е из­да­ла за­по­вед да бъ­дат от­во­ре­ни всич­ки то­а­лет­ни на ди­аг­нос­тич­ния цен­тър, раз­го­ва­ря­ла е с дру­ги­те соб­с­т­ве­ни­ци по ета­жи­те да оси­гу­рят сво­бо­ден дос­тъп до сер­виз­ни­те по­ме­ще­ния. “ДКЦ 1” по­е­ма по­чис­т­ва­не­то на стъл­би­те и об­щи­те час­ти на сгра­да­та, за да се оси­гу­ри не­об­хо­ди­ма­та хи­ги­е­на. Д-р Би­зе­ва до­пъл­ни, че ве­че се е срещ­на­ла с ос­та­на­ли­те соб­с­т­ве­ни­ци и на­е­ма­те­ли на пред­ва­ри­те­лен раз­го­вор и е от­во­ре­на за пред­ло­же­ния как по-доб­ре да се уп­рав­ля­ват об­щи­те час­ти на по­лик­ли­ни­ка­та. Пред­с­тои ре­монт на то­а­лет­ни­те и след то­ва те ще ос­та­нат от­во­ре­ни за па­ци­ен­ти­те. По за­кон тряб­ва да има сер­виз­ни по­ме­ще­ния за бол­ни­те и за пер­со­на­ла, ка­то за цел­та ще има обоз­на­чи­тел­ни та­бе­ли.
В. АЛЕКСИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново