Но­ви 73 ду­ши с ви­рус­ни за­бо­ля­ва­ния

Публикувано на пн, 19 ян. 2015
478 четения

За ми­на­ла­та сед­ми­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во са се раз­бо­ле­ли още 73 ду­ши с ви­рус­ни ин­фек­ции, от­чи­тат от РЗИ във Ве­ли­ко Тър­но­во. Об­ща­та за­бо­ле­ва­е­мост е 105, 98 на 10 000 ду­ши на­се­ле­ние, ко­я­то е по-нис­ка от сред­на­та за стра­на­та. За да обя­вим пре­де­пи­де­мич­на об­с­та­нов­ка, за­бо­ле­ва­е­мост­та тряб­ва да се е уве­ли­чи­ла на 125 на 10 000 ду­ши, за­я­ви д-р Анас­та­со­ва от ви­ру­со­ло­гич­на­та ла­бо­ра­то­рия.
Най-ви­со­ка е за­бо­ле­ва­е­мост­та от 0 до 14 г., а най-нис­ка – при въз­рас­т­ни­те над 65 г., ко­и­то имат по-мал­ко кон­так­ти в со­ци­ал­на­та сфе­ра. За вак­си­ни про­тив грип ве­че не мо­же да се го­во­ри, те се пос­та­вят най-къс­но през ок­том­в­ри. Важ­но­то е, ако чо­век се раз­бо­лее, да взе­ме още пър­вия ден ан­ти­ви­рус­ни ле­кар­с­т­ва, кон­сул­ти­ра­ни с ле­кар, ко­и­то да­ват мно­го доб­ри ре­зул­та­ти. Ан­ти­би­о­ти­ци­те не дейс­т­ват, чо­век тряб­ва да ос­та­не вкъ­щи и да се ле­ку­ва, за­що­то със­то­я­ни­е­то е теж­ко.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново