Ми­нис­тър Мос­ков стя­га спеш­ни­те ме­ди­ци в бол­ни­ци­те

Публикувано на ср, 7 ян. 2015
432 четения

Здрав­ни­ят ми­нис­тър д-р Пе­тър Мос­ков стя­га спеш­ни­те ме­ди­ци в бол­ни­ци­те. В по­не­дел­ник на 5 яну­а­ри той е из­п­ра­тил пис­мо до 28-те Ре­ги­о­нал­ни здрав­ни ин­с­пек­ции със за­по­вед до всич­ки бол­ни­ци и ЦСМП в стра­на­та да спаз­ват за­ко­но­ви­те раз­по­ред­би. В та­зи връз­ка от здрав­на­та ин­с­пек­ция във Ве­ли­ко Тър­но­во пот­вър­ди­ха, че са по­лу­чи­ли до­ку­мен­ти­те и за тях са уве­до­ми­ли че­ти­ри­те бол­ни­ци в Сви­щов, Пав­ли­ке­ни, Гор­на Оря­хо­ви­ца и ста­ра­та сто­ли­ца, а съ­що и фи­ли­а­ли­те за спеш­на по­мощ.
Д-р Ека­те­ри­на Ли­че­ва от РЗИ обяс­ни, че ми­нис­тър Мос­ков раз­по­реж­да всич­ки бол­ни­ци да спаз­ват за­ко­но­да­тел­с­т­во­то, спо­ред ко­е­то ни­то ед­но ле­чеб­но за­ве­де­ние не мо­же да вър­не па­ци­ент в със­то­я­ние, ко­е­то зас­т­ра­ша­ва жи­во­та му, не­за­ви­си­мо от мес­то­жи­тел­с­т­во­то. На­реж­да се още да не се до­пус­ка осъ­щес­т­вя­ва­не­то на кон­сул­та­тив­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ, без бол­ни­ят да бъ­де прег­ле­дан от спе­ци­а­лист. Ос­вен то­ва, ко­га­то се на­ла­га па­ци­ен­тът да бъ­де пре­во­зен до дру­га бол­ни­ца, то­ва да ста­ва са­мо с ли­ней­ка и ме­ди­цин­с­ки екип.
Днес до обяд очак­ва­ме ин­фор­ма­ция от бол­ни­ци­те как­ви мер­ки са пред­п­ри­е­ли, за да из­пъл­нят за­по­вед­та на ми­нис­тъ­ра, ка­за още д-р Ли­че­ва. Тя при­пом­ни, че спеш­на­та за­по­вед на д-р Мос­ков е във връз­ка с по­чи­на­ло­то мом­че на 25 де­кем­в­ри 2014 г. в раз­г­рад­с­ка­та бол­ни­ца, на ко­е­то бе­ше от­ка­за­но хи­рур­гич­но ле­че­ние по­ра­ди лип­са на дет­с­ки хи­рург. Де­те­то бе преп­ра­те­но с ро­ди­те­ли­те си към вар­нен­с­ка­та бол­ни­ца, но по пъ­тя се вло­ша­ва и се­мейс­т­во­то се връ­ща об­рат­но в Раз­г­рад, къ­де­то мом­че­то уми­ра.
В. АЛЕКСИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново