Ма­са­жът с топ­ли вул­ка­нич­ни ка­мъ­ни – хар­мо­ния на ду­ха и тя­ло­то

Публикувано на чт, 8 ян. 2015
5417 четения

Коз­ме­ти­чен цен­тър “Beauty” пред­ла­га те­ра­пи­я­та с въл­шеб­ни­те ка­мъ­ни
Ма­са­жът с топ­ли вул­ка­нич­ни ка­мъ­ни, из­вес­тен още ка­то Stone therapy, пред­с­тав­ля­ва ге­о­тер­мал­на те­ра­пия, при ко­я­то ка­мъ­ни­те се наг­ря­ват до 50° С. “При то­зи ма­саж се тре­ти­рат се­дем­те енер­гий­ни цен­тъ­ра – та­ка поз­на­ти­те чак­ри. То­ва ста­ва с пред­ва­ри­тел­но за­топ­ле­ни глад­ки ка­мъ­ни. В ос­но­ва­та на из­пол­з­ва­не­то им се преп­ли­тат еле­мен­ти от ри­ту­а­ли­те на ин­ди­ан­с­ки­те ша­ма­ни, ко­и­то са заг­ря­ва­ли ка­мъ­ни, и от ин­дийс­ко­то уче­ние за жи­во­та Аюр­ве­да. В са­ма­та тех­ни­ка, из­пол­з­ва­на при ма­са­жа, се ком­би­ни­рат еле­мен­ти от реф­лек­со­ло­ги­я­та, аро­ма­то­те­ра­пи­я­та и ши­ат­цу­то. В мо­мен­та то­зи вид ма­саж е го­лям хит как­то в САЩ, та­ка и в Ев­ро­па”, раз­к­ри­ва Пе­тя Ве­ли­ко­ва, ма­са­жист в Коз­ме­ти­чен цен­тър “Beauty”.
Ма­са­жът с топ­ли вул­ка­нич­ни ка­мъ­ни съ­че­та­ва енер­гий­но­то въз­дейс­т­вие на вул­ка­нич­на­та маг­ма, ма­ну­а­лен (ръ­чен) ма­саж, ре­лак­си­ра­ща му­зи­ка и коз­ме­тич­ни про­дук­ти с из­ця­ло при­ро­ден със­тав. Ос­но­ва на то­зи ме­тод са т.нар. енер­гий­ни те­ра­пии, ко­и­то имат за цел да пре­мах­нат дис­ба­лан­са и да под­по­мог­нат сво­бод­ния по­ток на жиз­не­на енер­гия през тя­ло­то. Той пре­мах­ва енер­гий­ния дис­ба­ланс, улес­ня­ва кръ­во­об­рaще­ни­е­то и лим­ф­ния ток и по­доб­ря­ва при­то­ка на кис­ло­род към клет­ки­те. В ре­зул­тат на то­зи ма­саж от ор­га­низ­ма се из­х­вър­лят ток­си­ни­те. Пол­зи­те от ма­са­жа са ком­п­лек­с­ни, тъй ка­то той вли­яе вър­ху фи­зи­чес­ка­та и емо­ци­о­нал­на част на ор­га­низ­ма ед­нов­ре­мен­но. “При то­зи вид ма­саж на­ма­ля­ват хро­нич­ни­те бол­ки глав­но в мус­кул­на­та и ске­лет­на сис­те­ма, ба­лан­си­ра се цир­ку­ла­тор­на­та и нер­в­на сис­те­ма, сти­му­ли­ра кръ­во­об­рa­ще­ни­е­то и ме­та­бо­лиз­ма, тя­ло­то се де­ток­си­ки­ра, по­ни­жа­ва се зна­чи­тел­но ни­во­то на стрес и ор­га­низ­мът се до­веж­да до дъл­бо­ко със­то­я­ние на ре­лак­са­ция”, обоб­ща­ва Пе­тя. Ма­са­жис­т­ка­та от Коз­ме­ти­чен цен­тър “Beauty” до­пъл­ва, че при ма­са­жа се пос­ти­га и мно­го до­бър ес­те­ти­чен ефект – ко­жа­та по­доб­ря­ва бля­съ­ка и елас­тич­ност­та си, по­ра­ди по­ви­ше­но­то кръ­во­об­рa­ще­ние и де­ток­си­ка­ция. Пе­тя от­бе­ляз­ва, че въп­ре­ки из­ра­зе­ни­те те­ра­пев­тич­ни свойс­т­ва на ма­са­жа тряб­ва да се имат пред­вид и ня­кои за­бо­ля­ва­ния, при ко­и­то той е про­ти­во­по­ка­зен, тъй ка­то пов­ли­я­ва вър­ху фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ор­га­низ­ма ка­то ця­ло. “Ма­са­жът не тряб­ва да се при­ла­га при хо­ра, ко­и­то имат ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни съ­деч­носъ­до­ви за­бо­ля­ва­ния, бъб­реч­на и чер­нод­роб­на не­дос­та­тъч­ност, ос­те­о­по­ро­за, миг­ре­на, епи­леп­сия, ди­а­бет, кож­ни ек­зе­ми и ра­ни. От не­го не мо­гат да се въз­пол­з­ват бре­мен­ни­те же­ни и де­ца­та”, до­пъл­ва Пе­тя Ве­ли­ко­ва.
Пре­ди да за­поч­не ма­са­жът, е важ­но да се нап­ра­ви и под­го­тов­ка на ка­мъ­ни­те. Те тряб­ва да бъ­дат за­ре­де­ни с енер­гия, ка­то в съ­що­то вре­ме е важ­но да им се от­не­ме енер­ги­я­та от пре­диш­ния кли­ент. Важ­но е да се из­п­лак­нат с те­ча­ща во­да, без да се из­пол­з­ват ни­как­ви пре­па­ра­ти. Пос­ле ка­мъ­ни­те се пос­та­вят на слън­че­ва или лун­на свет­ли­на за око­ло час, за да се за­ре­дят от­но­во с по­ло­жи­тел­на енер­гия. Ка­мъ­ни­те тряб­ва да имат тем­пе­ра­ту­ра, по-ви­со­ка от та­зи на тя­ло­то. Тем­пе­ра­ту­ра­та на ка­мъ­ни­те се сле­ди пос­то­ян­но по вре­ме на ма­са­жа и са­ми­те ка­мъ­ни пе­ри­о­дич­но се под­ме­нят, за да имат не­об­хо­ди­ма­та топ­ли­на.
Най-доб­ре е ма­са­жът с топ­ли ла­ва ка­мъ­ни да се пра­ви сле­до­бед или при­ве­чер, след края на ра­бот­ния ден и да не е на пъ­лен сто­мах. Ма­са­жът про­дъл­жа­ва час, час и 15 ми­ну­ти. Пър­во се пра­ви ръ­чен ма­саж, а след то­ва и ма­саж със са­ми­те ка­мъ­ни. Вся­ка част на тя­ло­то се об­ра­бот­ва и с ръ­це­те, и с ка­мъ­ни­те. Чрез пос­те­пен­но и прог­ре­сив­но ос­во­бож­да­ва­не на топ­ли­на към тя­ло­то, ма­са­жът се из­вър­ш­ва в две нап­рав­ле­ния: ста­тич­но – уп­раж­ня­вай­ки при­тис­ка­ния на оп­ре­де­ле­ни точ­ки и зо­ни на тя­ло­то, и ди­на­мич­но – из­вър­ш­вай­ки кон­к­рет­ни ма­саж­ни тех­ни­ки с ка­мъ­ни­те, прип­лъз­вай­ки ги по ця­ло­то тя­ло.
Ве­се­ла КЪНЧЕВА
сн. Да­ни­ел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново