Из­вес­тен нев­ро­хи­рург от Пле­вен ще прег­леж­да в “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”

Публикувано на ср, 7 ян. 2015
1353 четения

Из­вес­т­ни­ят нев­ро­хи­рург д-р Илия Въл­ков от уни­вер­си­тет­с­ка­та кли­ни­ка в МБАЛ “Д-р Ге­ор­ги Стран­с­ки” в Пле­вен ид­ва да прег­леж­да в “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”. Сво­бод­ни­ят при­ем на па­ци­ен­ти­те ще бъ­де на 7 и 21 яну­а­ри 2015 г. в стая 309.
Д-р Въл­ков се про­чу ми­на­ла­та го­ди­на с кон­сул­та­ци­я­та си по опе­ра­ци­я­та на 13-го­диш­но мо­ми­че, на ко­е­то ото­ри­но­ла­рин­го­ло­гът д-р Ге­ор­ги Ни­ко­лов из­ва­ди ус­пеш­но дра­ма­тич­но за­бит кух­нен­с­ки нож в ли­це­то. Де­вой­ка­та оз­д­ра­вя и до­ри не ос­та­на­ха бе­ле­зи.
В края на 2014 г. д-р Въл­ков с екип на кли­ни­ка­та учас­т­ва в уни­кал­на опе­ра­ция на млад мъж с би­то­ва трав­ма, при­ко­ван на лег­ло бли­зо две го­ди­ни. Пре­ди па­ци­ен­тът бил от­пи­сан и за не­го се гри­жел брат му. Щас­т­ли­ва слу­чай­ност до­ве­ла пос­т­ра­да­лия в уни­вер­си­тет­с­ка­та нев­ро­хи­рур­гия в Пле­вен, къ­де­то ре­ша­ват да го опе­ри­рат.
Опе­ра­ци­я­та за де­ком­п­ре­сия на ший­ния от­дел на гръб­нач­ния стълб би­ла ус­пеш­на, па­ци­ен­тът про­хо­дил и за­поч­нал сам да се об­с­луж­ва.
Д-р Въл­ков има ед­но­го­диш­на спе­ци­а­ли­за­ция в Аме­ри­ка, къ­де­то се под­гот­вя да ра­бо­ти с ки­бер­нож в об­ласт­та на нев­ро­он­ко­ло­ги­я­та. Та­ка­ва апа­ра­ту­ра оба­че още не е за­ку­пе­на в Бъл­га­рия. Ед­ва ми­на­ла­та го­ди­на се за­го­во­ри, че по ев­ро­пейс­ки про­ект здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во мо­же да оси­гу­ри ки­бер­нож.
В мо­мен­та по­ве­че­то от па­ци­ен­ти­те с ту­мо­ри в гла­ва­та оти­ват да се опе­ри­рат в аме­ри­кан­с­ка­та бол­ни­ца в Ис­тан­бул, къ­де­то има та­ка­ва апа­ра­ту­ра. Опе­ра­ци­и­те стру­ват над 100 000 лв. на се­мейс­т­ва­та.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново