Джипитата искат първо ясни правила за работа, а после бонуси за качество

Публикувано на пт, 16 ян. 2015
274 четения

Ис­ка­ме пър­во яс­ни пра­ви­ла за ра­бо­та, а пос­ле бо­ну­си за ка­чес­т­во, за­я­ви д-р Хрис­то Ди­мит­ров, пред­се­да­тел на об­лас­т­но­то сдру­же­ние на джи­пи­та­та по по­вод пред­ло­же­ни­е­то на ми­нис­тър д-р Пе­тър Мос­ков да бъ­дат да­ва­ни пре­мии на по-доб­ри­те лич­ни ле­ка­ри.
Д-р Ди­мит­ров обяс­ни, че от ме­се­ци стои стан­дар­тът по об­ща ме­ди­ци­на ка­то про­ект, а в не­го са по­со­че­ни оцен­ки за ка­чес­т­во на ме­ди­цин­с­ка­та дей­ност. Ше­фът на ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­те джи­пи­та до­пъл­ни, че не е оси­гу­ре­но адек­ват­но фи­нан­си­ра­не за про­фи­лак­тич­ни прег­ле­ди и дис­пан­се­ри­за­ция, ня­ма дос­та­тъч­но нап­рав­ле­ния за спе­ци­а­ли­зи­ра­ни дей­нос­ти, а съ­що и кли­нич­на сво­бо­да на ле­ка­ри­те. Ви­на­ги сме пред­ла­га­ли дей­нос­ти, ко­и­то да се пра­вят в до­бол­нич­на­та по­мощ, а не да вкар­ва­ме па­ци­ен­ти­те в бол­ни­ца, за да ги из­с­лед­ват. Та­ка се на­то­вар­ват ли­ми­ти­те на ле­чеб­ни­те за­ве­де­ния и пос­ле го­во­рим за из­точ­ва­не на ка­са­та, под­чер­та д-р Ди­мит­ров. Спо­ред не­го  доб­ре е ле­ка­ри да бъ­дат по­ощ­ря­ва­ни за ка­чес­т­во, но не­ка пър­во да “си под­ре­дим дво­ра”, а пос­ле да мис­лим за ек­с­т­ри­те.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново