Д-р Пе­тър Мос­ков, ми­нис­тър на здра­ве­о­паз­ва­не­то: “Под­гот­вя­ме но­ви пра­ви­ла при зап­ла­ща­не­то на ле­кар­с­т­ва от НЗОК”

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
1561 четения

– Д-р Мос­ков, ня­кол­ко здрав­ни ми­нис­т­ри пре­ди вас се опи­та­ха да спрат те­ча на сред­с­т­ва за ле­кар­с­т­ва от ло­бис­т­ки фир­ми, за ко­и­то здрав­на­та ка­са пла­ща двой­но и трой­но по-скъ­по, от­кол­ко­то чо­век да си ку­пи съ­щия ме­ди­ка­мент на сво­бод­ния па­зар в ап­те­ки­те. Има­те ли идея как мо­же да се ог­ра­ни­чи то­ва из­точ­ва­не на НЗОК?
– По­ли­ти­ка­та на здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во е на­со­че­на към за­ко­но­ви и под­за­ко­но­ви ак­то­ве и ре­ал­ни ме­ха­низ­ми за кон­т­рол, ко­и­то да по­мог­нат с ог­ра­ни­че­ния пуб­ли­чен ре­сурс на хо­ра­та да имат мак­си­ма­лен дос­тъп до ка­чес­т­ве­ни ме­ди­ка­мен­ти. Про­ме­ни­те в за­ко­ни­те за здрав­но­то оси­гу­ря­ва­не и за ле­кар­с­т­ва­та, ко­и­то пра­вим, га­ран­ти­рат дос­ти­га­не­то на по-доб­ри це­ни на ме­ди­ка­мен­ти­те, ко­и­то ка­са­та из­п­ла­ща. Във връз­ка с то­ва Ми­нис­тер­с­ки­ят съ­вет удъл­жи с ед­на го­ди­на заб­ра­на­та за по­ви­ша­ва­не на це­ни­те на ле­кар­с­т­ва­та, ко­и­то се из­пис­ват без ре­цеп­та. За съ­жа­ле­ние, пре­ди нас ко­ле­ги­те в МЗ са про­пус­на­ли да нап­ра­вят то­ва пре­ди ед­на го­ди­на и ста­на та­ка, че ку­тий­ка с хап­че­та про­тив нас­тин­ка ста­на по 10 лв.
Но­ва­та ле­кар­с­т­ве­на по­ли­ти­ка на дър­жа­ва­та не се из­чер­п­ва с един или друг ме­ди­ка­мент. До ме­сец пред­с­тои под­пис­ва­не на рам­ко­во спо­ра­зу­ме­ние меж­ду МЗ и фар­ма­цев­тич­на­та ин­дус­т­рия. Цел­та е да бъ­дат при­ло­же­ни но­ви пра­ви­ла при зап­ла­ща­не­то на ле­кар­с­т­ва от НЗОК, за­що­то не мо­же са­мо за ед­на го­ди­на па­ри­те за ле­кар­с­т­ва да бъ­дат уве­ли­че­ни с 40-45 %. То­ва ня­ма да про­дъл­жа­ва по­ве­че. До­ри в най-бо­га­ти­те ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви мак­си­мал­но­то на­рас­т­ва­не на раз­хо­ди­те в та­зи сфе­ра е 5 %. За нас то­ва е един та­ван, под кой­то тряб­ва да сли­за­ме пос­те­пен­но.
В пос­лед­ни­те два ме­се­ца те­кат уси­ле­ни пре­го­во­ри с пред­с­та­ви­те­ли­те на скъ­пи­те ино­ва­тив­ни ме­ди­ка­мен­ти и с про­из­во­ди­те­ли­те и дис­т­ри­бу­то­ри­те на ге­не­рич­ни­те ле­кар­с­т­ва. Та­зи но­ва по­ли­ти­ка не се из­чер­п­ва с то­ва да на­тис­нем це­на­та на един или друг ме­ди­ка­мент. Го­во­рим за го­ле­ми па­кет­ни спо­ра­зу­ме­ния, ко­и­то да об­лек­чат ре­сур­са на НЗОК, без то­ва да за­ся­га ин­те­ре­си­те на хо­ра­та, ко­и­то имат нуж­да от те­зи ме­ди­ка­мен­ти.
За­поч­ва­ме пуб­лич­но об­съж­да­не на та­зи по­ли­ти­ка ка­то за­ко­ноп­ро­ект, рег­ла­мен­ти­ращ на­чи­на, по кой­то ка­са­та зап­ла­ща ле­кар­с­т­ва­та. До­се­га тя да­ва­ше па­ри за 25, 50, 75 % или ни­що от стой­ност­та на ме­ди­ка­мен­ти­те. Но пред­ло­же­ни­е­то на МЗ пред­виж­да НЗОК да фи­нан­си­ра 100 % са­мо­то ле­че­ние на за­бо­ля­ва­не­то. По то­зи на­чин дър­жа­ва­та ще пок­рие всич­ки ме­ди­ка­мен­ти, не­об­хо­ди­ми за те­ра­пи­я­та. Те­зи ле­кар­с­т­ва ще бъ­дат мар­ки­ра­ни в зе­лен цвят в ап­те­ки­те и па­ци­ен­ти­те ще зна­ят сво­и­те ме­ди­ка­мен­ти. То­ва е съв­сем раз­ли­чен под­ход и раз­ка­зът за ло­биз­ма – то­ва хап­че на коя фир­ма е и кол­ко тряб­ва да бъ­де пла­те­но от со­ли­дар­ния фонд, ще бъ­де прек­ра­тен.
Ис­кам да уточ­ня, че ка­са­та ще зап­ла­ща гру­пи­те ев­ти­ни и ге­не­рич­ни ле­кар­с­т­ва за ле­че­ние на оп­ре­де­ле­но за­бо­ля­ва­не.
Нап­ри­мер, ако вие има­те хи­пер­то­ния, здрав­на­та ка­са ви по­е­ма 100 про­цен­та те­ра­пи­я­та с 3 или 4 ме­ди­ка­мен­та, ко­и­то спря­мо фар­ма­ко­те­ра­пев­тич­но­то ръ­ко­вод­с­т­во, из­ра­бо­те­но от На­ци­о­нал­но­то кар­ди­о­ло­гич­но дру­жес­т­во, ле­ку­ват в ком­би­на­ция ва­ше­то ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не. От­дел­но зап­ла­ща­не на ле­кар­с­т­во от да­де­на фир­ма ня­ма да има, как­то се пра­ви се­га.
– Спеш­на­та ме­ди­цин­с­ка по­мощ ли е най-за­къ­са­ли­ят сек­тор в здра­ве­о­паз­ва­не­то, че за­поч­нах­те ре­фор­ми­те от там. Смя­та­те ли, че тел. 112 ра­бо­ти бър­зо и доб­ре и да­ли ня­ма нуж­да от още ед­на по­доб­на ко­му­ни­ка­ция?
– Има­ме на­ис­ти­на проб­лем със сис­те­ма­та на тел. 112 и за­ед­но с МВР тър­сим на­ис­ти­на ра­бо­тещ ме­ха­ни­зъм да има и дру­га въз­мож­ност.
Що се от­на­ся до спеш­на­та ме­ди­цин­с­ка по­мощ, то проб­ле­ми­те при нея са мно­го го­ле­ми и ние ра­бо­тим на це­лия фронт. Бол­ни­ят се сре­ща за пър­ви път със спеш­на по­мощ и то­ва тряб­ва да ста­не бър­зо и ка­чес­т­ве­но. За мен фун­да­мен­тът на ед­но здра­ве­о­паз­ва­не е спеш­на­та по­мощ, ко­я­то е част от сис­те­ма­та за на­ци­о­нал­на си­гур­ност.
Ве­че про­ве­дох­ме сре­ща с ди­рек­то­ри­те на спеш­ни­те цен­т­ро­ве от стра­на­та, на ко­я­то об­съ­дих­ме зап­ла­ща­не­то. Тех­ни­те зап­ла­ти ще бъ­дат уве­ли­че­ни с 20 %, но не на кал­пак, как­то бе­ше до­се­га, тъй ка­то фел­д­ше­ри от го­ле­ми­те цен­т­ро­ве взи­ма­ха по­ве­че па­ри от ле­ка­ри­те. За­то­ва 80 % от пред­ви­де­ни­те сред­с­т­ва ще оти­дат за пре­мах­ва­не на те­зи дис­п­ро­пор­ции. Ос­та­на­ли­те 20 про­цен­та ще се раз­да­ват ка­то пре­мии за фи­ли­а­ли, ко­и­то са най-на­то­ва­ре­ни и об­с­луж­ват най-го­ля­мо на­се­ле­ние. Във връз­ка с то­ва до края на го­ди­на­та те ще уве­ли­чат и сво­и­те еки­пи.
– Ми­на­ла­та го­ди­на се лан­си­ра иде­я­та в го­ле­ми­те ста­ци­о­на­ри да се съз­да­дат мал­ки “пи­ро­гов­че­та” и ед­на от пи­лот­ни­те бол­ни­ци за то­зи про­ект бе­ше ве­ли­ко­тър­нов­с­ка­та. Про­пад­на ли та­зи идея или те­пър­ва ще се до­раз­ви­ва?
– В на­ча­ло­то на де­кем­в­ри 2014 г. има при­е­та от МС стра­те­гия за ре­фор­ма в спеш­на­та по­мощ, ко­я­то е дъл­гос­роч­на и има до­го­во­ре­ни 85 млн. ев­ро. Тър­нов­с­ка­та бол­ни­ца ос­та­ва ка­то пи­лот­на за из­г­раж­да­не на та­къв спе­шен пор­тал на меж­ду­об­лас­т­но ни­во. Ве­че има и одоб­рен план за дейс­т­вие на ре­фор­ма­та. Ще бъ­дат под­ме­не­ни съ­що ли­ней­ки­те в спеш­ни­те фи­ли­а­ли. Те ще имат мо­дер­ни ко­му­ни­ка­ции и ще въ­ве­дем нов мо­дел на об­с­луж­ва­не на па­ци­ен­ти­те, т.нар. три­аж. Най-бър­зо ще се сти­га до най-теж­ко бол­ни­те и пос­т­ра­да­ли­те, как­ва­то е фи­ло­со­фи­я­та и на са­ма­та спеш­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ.
– Как­ви ин­вес­ти­ции пред­виж­да здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во за дър­жав­ни­те бол­ни­ци през та­зи го­ди­на?
– Със съ­дейс­т­ви­е­то на ви­цеп­ре­ми­е­ра То­мис­лав Дон­чев дър­жав­ни­те бол­ни­ци ще учас­т­ват с про­ек­ти за енер­гий­на ефек­тив­ност към Нор­веж­кия фи­нан­сов ме­ха­ни­зъм. Про­ек­тът на ве­ли­ко­тър­нов­с­ка­та бол­ни­ца е за 1,1 млн. лв. Вся­ка го­ди­на МОБАЛ “Д-р Ст. Чер­ке­зов” хар­чи над 2 млн. лв. за кон­су­ма­ти­ви ка­то во­да, ток, отоп­ле­ние, ко­и­то се зап­ла­щат от при­хо­ди­те по кли­нич­ни пъ­те­ки. То­ва са мно­го го­ле­ми раз­хо­ди, но не мо­же ле­чеб­но­то за­ве­де­ние да ос­та­не без во­да и топ­ло. Ако бол­ни­ца­та се топ­ло­и­зо­ли­ра, т.нар. ре­жий­ни раз­нос­ки ще бъ­дат по-мал­ки и ще ос­та­ват по­ве­че па­ри за ле­че­ние на бол­ни­те. Спо­ред мен оба­че те­зи раз­хо­ди за кон­су­ма­ти­ви­те не би тряб­ва­ло да се пла­щат от сред­с­т­ва­та на кли­нич­ни­те пъ­те­ки, как­то е се­га. Но та­зи идея те­пър­ва ще бъ­де раз­ра­бо­те­на ка­то кон­цеп­ция.
– За елек­т­рон­но здра­ве­о­паз­ва­не се го­во­ри, от­как­то е стар­ти­ра­ла здрав­на­та ре­фор­ма през 2000 г. Има­ше про­ект, кой­то се про­ва­ли, и ни­кой не по­не­се от­го­вор­ност­та за по­хар­че­ни­те сред­с­т­ва. Пред­виж­да ли ми­нис­тер­с­т­во­то да осъ­щес­т­ви то­зи мо­дел, при кой­то ще има по-до­бър кон­т­рол на па­ри­те?
– Пос­лед­но­то три­ме­се­чие на та­зи го­ди­на ще има­ме го­тов тес­тов мо­дел на ця­лос­т­на­та сис­те­ма за елек­т­рон­но здра­ве­о­паз­ва­не. Ще има елек­т­рон­ни здрав­на кар­та, фиш, ре­цеп­та и ба­за дан­ни, ко­я­то да обе­ди­ня­ва ин­фор­ма­ци­я­та. Про­уч­ва­не е по­ка­за­ло, че по­ра­ди лип­са на елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние на сис­те­ма­та фи­нан­со­ви­те краж­би в здра­ве­о­паз­ва­не­то се дви­жат меж­ду 18 и 20 %. До­ка­то в стра­ни с елек­т­ро­нен мо­дел те са око­ло 3 про­цен­та. Смя­там, че елек­т­рон­на­та сис­те­ма ще ос­вет­ли раз­хо­ди­те в здра­ве­о­паз­ва­не­то и ще на­ма­ли не­рег­ла­мен­ти­ра­ни­те пла­ща­ния. Но не­ка и па­ци­ен­ти­те бъ­дат ак­тив­на­та стра­на в то­зи про­цес. Не е има­ло слу­чай при сиг­нал за до­ка­за­на ко­руп­ция и да е ня­ма­ло сан­к­ция. Тук не го­во­рим за пла­те­ния из­бор на ле­кар или бол­ни­ца, къ­де­то да ни ле­ку­ват. Те­зи раз­хо­ди не се фи­нан­си­рат от НЗОК, а то­ва мо­же да ста­не чрез над­г­раж­да­не в оси­гу­ря­ва­не­то и до­пъл­ни­тел­ни стъл­бо­ве за внос­ки.
– А ще бъ­дат ли из­х­вър­ле­ни от сис­те­ма­та здрав­но­не­о­си­гу­ре­ни­те па­ци­ен­ти или ще бъ­дат ле­ку­ва­ни как­то до­се­га за смет­ка на па­ри­те на бол­ни­ци­те?
– Те­зи па­ци­ен­ти ще имат пра­во на кон­к­ре­тен спе­шен па­кет от ме­ди­цин­с­ка по­мощ, кой­то се из­ра­бот­ва от на­ци­о­нал­ни­те кон­сул­тан­ти по спеш­на ме­ди­ци­на. Ко­га­то ди­фе­рен­ци­ра­ме дей­нос­ти­те на то­зи спе­шен па­кет, ко­и­то се фи­нан­си­рат от бю­дже­та на дър­жа­ва­та, на раз­хо­ди­те на ба­зо­вия па­кет на НЗОК, кой­то се зап­ла­ща от со­ли­дар­ни­те здрав­ни внос­ки, и на до­пъл­ни­тел­ния па­кет на ка­са­та, в кой­то все­ки да ин­вес­ти­ра, то­га­ва бол­ни­ци­те ня­ма да хар­чат соб­с­т­ве­ни па­ри от дей­ност­та за ле­че­ние на здрав­но­не­о­си­гу­ре­ни­те па­ци­ен­ти. Още от та­зи го­ди­на пред­виж­да­ме да спре пла­но­ви­ят при­ем в бол­ни­ци­те на те­зи хо­ра.
– На­ма­ля­ва­не­то на ле­ка­ри­те в Бъл­га­рия за­ся­га и джи­пи­та­та. Са­мо за 14 г. от стар­та на здрав­на­та ре­фор­ма за фон­до­во­то здра­ве­о­паз­ва­не във Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт от 187 ду­ши лич­ни­те ле­ка­ри ве­че са 140. Още има ме­ди­ци без спе­ци­ал­ност по об­ща ме­ди­ци­на, ня­кои от тях ед­ва ли ще ус­пе­ят да я за­вър­шат през гра­тис­ния пе­ри­од, кой­то дър­жа­ва­та от­пус­на за се­тен път. А без та­зи спе­ци­ал­ност те ня­мат пра­во да прак­ти­ку­ват, ко­е­то оз­на­ча­ва ре­дов­ни­те джи­пи­та да на­ма­ле­ят още по­ве­че. Мис­ли ли МЗ да спре то­ва оред­ня­ва­не на кад­ри­те?
– Ка­то ця­ло има 4700 джи­пи­та в стра­на­та и не­дос­ти­гът е в оп­ре­де­ле­ни мес­та, в дру­ги пък – свръх кон­цен­т­ра­ция. В близ­ки­те сед­ми­ци оба­че ще ини­ци­и­ра­ме МС да при­е­ме на­ци­о­нал­на прог­ра­ма за бо­ни­фи­ка­ция за доб­ри­те ре­зул­та­ти от ра­бо­та­та на лич­ни­те ле­ка­ри. В мо­мен­та се раз­ра­бот­ват кри­те­ри­и­те за оцен­ка и пър­ви­те 470 джи­пи­та ще по­лу­чат бо­ну­си – ма­сив­на су­ма па­ри, че са из­ле­ку­ва­ли па­ци­ен­ти­те си ка­чес­т­ве­но, а не са­мо да са ги ре­гис­т­ри­ра­ли.
Ве­че има про­мя­на в на­ред­ба­та за спе­ци­а­ли­за­ция и се очак­ва пуб­ли­ку­ва­не­то и в Дър­жа­вен вес­т­ник. Пре­мах­на­ти са так­си­те и мла­ди­те ле­ка­ри мо­гат да спе­ци­а­ли­зи­рат във все­ки ста­ци­о­нар, ак­ре­ди­ти­ран за обу­че­ни­е­то. Тър­нов­с­ка­та бол­ни­ца има сер­ти­фи­кат за то­ва, а ос­та­на­ли­те три об­щин­с­ки ста­ци­о­на­ри в об­ласт­та мо­гат да склю­чат до­го­вор с нея за обу­че­ние на тех­ни ко­ле­ги. Съ­що­то ва­жи и за спеш­ни­те ме­ди­ци и джи­пи­та­та. Та­ка пре­мах­ва­ме ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та преч­ка за мла­ди­те ле­ка­ри, ко­и­то да ос­та­нат в Бъл­га­рия. Ос­вен то­ва ка­то спе­ци­а­ли­зан­ти те ще по­лу­чат ре­ал­на зап­ла­та с всич­ки при­до­бив­ки ка­то ко­ле­ги­те си, а не до две ми­ни­мал­ни зап­ла­ти, как­то бе­ше до­се­га.
– В мо­мен­та се лан­си­ра иде­я­та док­то­ри­те на се­ло да про­да­ват ле­кар­с­т­ва, тъй ка­то там ня­ма ап­те­ки. Ня­ма ли да ско­чат фар­ма­цев­ти­те?
– То­ва е нов мо­мент, не­ка пър­во да го об­съ­дим с пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия по здра­ве­о­паз­ва­не.
– Д-р Мос­ков, заб­ра­вя­ме зъ­бо­ле­че­ни­е­то, при ко­е­то от са­мо­то на­ча­ло на про­ме­ни­те в здрав­на­та сис­те­ма ня­ма ре­фор­ми. Уве­ли­ча­ват се са­мо па­ри­те в сто­ма­то­ло­ги­я­та и от 60 млн. лв. в на­ча­ло­то та­зи го­ди­на ка­са­та ще пла­ща око­ло120 млн. лв. Ня­ма но­ви ус­лу­ги за въз­рас­т­ни­те. НЗОК не пла­ща за про­те­зи, за опе­ра­ции, на прак­ти­ка пен­си­о­не­ри­те, ко­и­то са вна­ся­ли здрав­ни внос­ки 40 г., се­га не мо­гат да се въз­пол­з­ват от без­п­лат­ни или по-ев­ти­ни зъ­бо­ле­кар­с­ки ус­лу­ги, за­що­то прос­то ги ня­ма.
– Па­ри­те за сто­ма­то­ло­гия за 2014 г. не бя­ха из­пол­з­ва­ни док­рай. Но па­ке­тът за зъ­бо­ле­че­ние е на­со­чен ос­нов­но към де­ца­та и там има се­ри­оз­на прог­ра­ма за си­ла­ни­за­ция на дет­с­ки­те зъ­би, фи­нан­си­ра­на от МЗ. На­ис­ти­на фи­нан­си­ра­не­то на сис­те­ма­та е ог­ра­ни­че­но и се на­соч­ва там, къ­де­то имат нуж­да.
– Г-н ми­нис­тър, до­ко­га джи­пи­та­та ще ви “из­ви­ват ръ­це­те”, за да се уве­ли­ча­ват вся­ка го­ди­на па­ри­те за тех­ни дей­нос­ти? Се­га ще по­лу­ча­ват по­ве­че за про­фи­лак­ти­чен прег­лед, за дис­пан­сер­но наб­лю­де­ние, без ка­чес­т­во­то на об­с­луж­ва­не да се е про­ме­ни­ло? Ка­то под­пи­сах­те рам­ко­вия до­го­вор, вие се съг­ла­сих­те с то­ва, а от­как­то сте ми­нис­тър, неп­ре­къс­на­то го­во­ри­те, че тряб­ва да има ка­чес­т­во в ме­ди­ци­на­та? А се­га до­ри джи­пи­та ще взи­мат и бо­ну­си.
– Не заб­ра­вяй­те, че има ус­ло­вие. За пър­ви път в рам­ко­вия до­го­вор са за­пи­са­ни ан­га­жи­мен­ти­те на джи­пи­та­та и на НЗОК. Ако въп­рос­ни­те прег­ле­ди бъ­дат над­ви­ше­ни, без до­пъл­ни­тел­но до­го­ва­ря­не це­ни­те за те­зи дей­нос­ти ще бъ­дат на­ма­ле­ни. Всъщ­ност, пред­ло­же­ни­е­то за уве­ли­ча­ва­не на сред­с­т­ва­та за дей­нос­ти на лич­ни­те ле­ка­ри дой­де от Ле­кар­с­кия съ­юз.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА, сн. Да­ни­ел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново