Д-р Хрис­то Ди­мит­ров: В ре­ал­ни ус­ло­вия новият мо­де­л за елек­т­рон­ни бол­нич­ни съз­да­ва проб­ле­ми

Публикувано на вт, 13 ян. 2015
386 четения

В ре­ал­ни ус­ло­вия но­ви­ят мо­дел за из­да­ва­не на елек­т­рон­ни бол­нич­ни съз­да­ва проб­ле­ми, за­я­ви д-р Хрис­то Ди­мит­ров, замeстник.-шеф на ве­ли­ко­тър­нов­с­ка­та ле­кар­с­ка ко­ле­гия. Спо­ред не­го сис­те­ма­та, ко­я­то вле­зе в си­ла от 1 яну­а­ри 2015 г., ра­бо­ти меж­ду ле­ка­ри и НОИ, а ра­бо­то­да­те­ли­те ще се вклю­чат на по-къ­сен етап. Ос­вен то­ва в по-от­да­ле­че­ни­те бал­кан­с­ки ра­йо­ни ня­ма доб­ра ин­тер­нет връз­ка и ле­ка­ри­те не мо­гат да из­п­ра­тят вед­на­га бол­нич­ния. Те тряб­ва да тър­сят по-доб­ра ко­му­ни­ка­ция, а то­ва от­не­ма из­лиш­но вре­ме.
Д-р Ди­мит­ров по­со­чи и та­ки­ва ка­зу­си, ко­и­то спо­ред не­го не са изяс­не­ни. Не­об­хо­ди­ми са под­роб­нос­ти по из­важ­да­не­то на бол­нич­ни­те по май­чин­с­т­во, гле­да­не на въз­рас­т­ни и др. На пръв пог­лед то­ва са дреб­ни де­тай­ли, смя­тат от НОИ, но до­ку­мен­ти­те се връ­щат за ко­рек­ции. В край­на смет­ка по­тър­пев­ши са па­ци­ен­ти­те, ко­и­то си ча­кат па­ри­те.
От дру­га стра­на, за­дъл­же­ни­е­то док­то­рът да има елек­т­ро­нен под­пис в оси­гу­ри­тел­ния ин­с­ти­тут зат­руд­ня­ва сис­те­ма­та. Аз имам два елек­т­рон­ни под­пи­са – на НАП и на НОИ, и се­га сис­те­ма­та на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут не раз­поз­на­ва своя. То­ва пра­ви не­въз­мож­но но­ви­ят бол­ни­чен да бъ­де ува­жен, до­ка­то прог­ра­мис­ти не ко­ри­ги­рат соф­ту­е­ра, по­со­чи д-р Ди­мит­ров. Той приз­на, че оси­гу­ри­тел­ни­ят ин­с­ти­тут е дал вто­ра въз­мож­ност през пър­ви­те шест ме­се­ца на та­зи го­ди­на, ко­га­то док­то­рът мо­же да за­не­се до­ку­мен­та на хар­ти­ен но­си­тел, но с но­ви­те елек­т­рон­ни блан­ки. Ние ня­ма­ме вре­ме да ста­ва­ме раз­да­ва­чи, за­що­то си има­ме мно­го дру­ги ан­га­жи­мен­ти с па­ци­ен­ти­те. Ос­вен то­ва из­да­ва­ме и хар­ти­е­но ко­пие на бол­нич­ния, ко­е­то па­ци­ен­тът но­си на ра­бо­то­да­те­ля си, за да знае, че е бо­лен. Той пък от своя стра­на ще про­дъл­жи да но­си не­об­хо­ди­ми­те дек­ла­ра­ции в НОИ, свър­за­ни с ек­с­пер­ти­за­та на не­ра­бо­тос­по­соб­ност­та. Спо­ред д-р Ди­мит­ров ед­ва до­го­ди­на се очак­ва елек­т­рон­на­та сис­те­ма да за­ра­бо­ти из­ця­ло, ка­то ра­бо­то­да­те­ли­те съ­що из­п­ра­щат не­об­хо­ди­ма­та до­ку­мен­та­ция он­лайн. Та­ка че иде­я­та за елек­т­рон­но­то от­чи­та­не на бол­нич­ни­те е доб­ра, но ре­а­ли­за­ци­я­та ѝ е “по бъл­гар­с­ки”, т.е. с проб­ле­ми.
От своя стра­на Пе­тя Йор­да­но­ва, ди­рек­тор на ТП на НОИ, обяс­ни, че на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на ин­с­ти­ту­та е пуб­ли­ку­ван соф­ту­ер за елек­т­рон­ни­те бол­нич­ни, кой­то се раз­п­рос­т­ра­ня­ва без­п­лат­но. Към не­го е при­ло­же­на ин­с­т­рук­ция за ин­с­та­ли­ра­не­то му и под­роб­но ръ­ко­вод­с­т­во за ра­бо­та. Спо­ред Йор­да­но­ва прог­рам­ни­ят про­дукт поз­во­ля­ва да бъ­дат из­вър­ше­ни всич­ки дейс­т­вия по из­да­ва­не на до­ку­мен­та. Тя до­пъл­ни, че пър­ви­те дни на яну­а­ри е ня­ма­ло кой знае как­ви за­пит­ва­ния на док­то­ри­те във връз­ка с но­во­то от­чи­та­не. И пър­ви­ят бол­ни­чен е прис­тиг­нал в по­де­ле­ни­е­то без греш­ка. Но още сме в на­ча­ло­то, уточ­ни ди­рек­тор­ка­та.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА, сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново