Д-р Да­ни­ел Или­ев на­пус­на шеф­с­ко­то мяс­то на “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”

Публикувано на чт, 8 ян. 2015
3641 четения

От на­ча­ло­то на го­ди­на­та д-р Да­ни­ел Или­ев ве­че не е уп­ра­ви­тел на “ДКЦ 1 – Ве­ли­ко Тър­но­во”, пот­вър­ди са­ми­ят той. Ги­не­ко­ло­гът е на­пус­нал по вза­им­но съг­ла­сие, ка­то се­га за­поч­ва ра­бо­та по спе­ци­ал­ност­та си в ме­ди­цин­с­ки­те цен­т­ро­ве “Хе­ра” и “Ар­кус ме­ди­къл”.
Д-р Или­ев обяс­ни, че в края на ми­на­ла­та го­ди­на по про­ект за 800 000 лв. в ДКЦ 1 е за­вър­шен ре­монт на сгра­да­та. Прик­лю­чи и фи­нан­со­ви­ят одит за раз­хо­ди­те, ка­то се­га ле­ка­ри­те ве­че ра­бо­тят при по-доб­ри ус­ло­вия. Пак в края на 2014 г. соб­с­т­ве­ни­ци­те на Ди­аг­нос­тич­но-кон­сул­та­тив­ния цен­тър наз­на­чи­ха нов съ­уп­ра­ви­тел и то­ва е д-р Ма­рия Би­зе­ва от Со­фия. Още то­га­ва ста­на яс­но, че се гот­ви смя­на на ръ­ко­вод­с­т­во­то.
От из­вес­т­но вре­ме във Ве­ли­ко Тър­но­во ви­та­ят слу­хо­ве, че д-р Да­ни­ел Или­ев ще бъ­де вър­нат ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на МОБАЛ “Д-р Ст. Чер­ке­зов”. Пред “Ян­т­ра ДНЕС” ги­не­ко­ло­гът ни­то от­ре­че, ни­то пот­вър­ди та­зи ин­фор­ма­ция.
При­пом­ня­ме, че д-р Или­ев вед­нъж уп­рав­ля­ва об­лас­т­на­та бол­ни­ца, ко­я­то за те­зи 9 го­ди­ни про­дъл­жи да ра­бо­ти в най-труд­ни­те го­ди­ни на ико­но­ми­чес­ка­та кри­за в стра­на­та. През 2010 г. ме­ди­кът по­да­де ос­тав­ка по­ра­ди лип­са на до­ве­рие от стра­на на здрав­но­то ми­нис­тер­с­т­во и не­го­во­то мяс­то зае нев­ро­хи­рур­гът д-р Люд­мил Ге­цов. Той ос­та­на ди­рек­тор три го­ди­ни. Се­га бол­ни­ца­та се уп­рав­ля­ва от д-р Сте­фан Фи­лев.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново