Бол­ни ос­та­ват без ле­че­ние за­ра­ди про­ме­ни в ре­ха­би­ли­та­ци­он­ни­те пъ­те­ки

Публикувано на ср, 21 ян. 2015
1086 четения

Бол­ни ос­та­ват без ле­че­ние за­ра­ди из­не­над­ва­щи про­ме­ни в ре­ха­би­ли­та­ци­он­ни­те пъ­те­ки, ко­и­то здрав­на­та ка­са нап­ра­ви в края на 2014 го­ди­на, съ­об­щи д-р Бис­т­ра Пър­во­ва, на­чал­ник на от­де­ле­ни­е­то по фи­зи­о­те­ра­пия при об­лас­т­на­та бол­ни­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во. Ста­ва въп­рос най-ве­че за ог­ра­ни­че­ния и но­ви изис­к­ва­ния на пъ­те­ки­те 241 и 244, ко­и­то ка­са­ят бол­ни­те с ар­т­ро­за и дру­ги нев­ро­ло­гич­ни и ор­то­пе­дич­ни за­бо­ля­ва­ния.
Спо­ред но­ви­те изис­к­ва­ния на ка­са­та, те­зи па­ци­ен­ти мо­гат да се въз­пол­з­ват от бол­нич­на фи­зи­кал­на и ре­ха­би­ли­та­ци­он­на те­ра­пия, ако са в пос­лед­ния ста­дий на за­бо­ля­ва­не­то. Но то­га­ва ние не мо­жем да по­мог­нем мно­го, ко­мен­ти­ра д-р Пър­во­ва. Тя до­пъл­ни, че пре­ди два дни е вър­на­ла две па­ци­ен­т­ки от нев­ро­ло­ги­я­та, за­що­то не от­го­ва­рят на но­ви­те изис­к­ва­ния. Но са би­ли при­е­ти на­куп дру­ги 7-8 бол­ни в по-теж­ко със­то­я­ние.
Па­ра­док­сът е, че но­во­от­к­ри­ти па­ци­ен­ти с по-ле­ки ар­т­роз­ни из­ме­не­ния ня­ма да мо­гат да се ле­ку­ват, а при тях има го­ля­ма въз­мож­ност да се ог­ра­ни­чи за­бо­ля­ва­не­то. То­ва ще ги до­ве­де до си­гур­на ин­ва­ли­ди­за­ция, за­що­то те се обез­д­виж­ват и бо­лест­та нап­ред­ва. Спо­ред д-р Пър­во­ва фи­зи­о­те­ра­пев­тич­но­то ле­че­ние е про­дъл­жи­тел­но, то тряб­ва да се при­ла­га адек­ват­но и изис­к­ва мно­го труд. Ако та­ки­ва бол­ни ос­та­нат са­мо на до­бол­нич­на фи­зи­о­те­ра­пия, пла­те­на­та от ка­са­та е ог­ра­ни­че­на и не мо­же да се пос­тиг­не съ­щи­ят бол­ни­чен ефект. Ос­та­ва са­ми па­ци­ен­ти­те да си пла­щат за до­пъл­ни­тел­ни про­це­ду­ри, а те са скъ­пи. Съ­що­то се от­на­ся за хо­ра, ко­и­то имат нев­ро­ло­гич­ни из­ме­не­ния на гор­ни­те край­ни­ци. Не­за­ви­си­мо че те­зи па­ци­ен­ти мо­гат да хо­дят, ле­че­ни­е­то им изис­к­ва го­лям обем от фи­зи­о­те­ра­пев­тич­ни дей­нос­ти, ко­и­то мо­гат да се оси­гу­рят в бол­нич­ни­те от­де­ле­ния.
Из­не­над­ва­щи­те про­ме­ни на ка­са­та са по по­вод на ана­лиз на фи­зи­кал­на­та ме­ди­ци­на в стра­на­та, спо­ред кой­то ръс­тът на хос­пи­та­ли­за­ци­и­те за пос­лед­ни­те че­ти­ри го­ди­ни се е уве­ли­чил двой­но.
Д-р Пър­во­ва е на­чал­ник на бол­нич­на­та фи­зи­о­те­ра­пия във Ве­ли­ко Тър­но­во от 1 яну­а­ри 2015 г. Тя сме­ни д-р Ян­ка Мин­че­ва, ко­я­то се пен­си­о­ни­ра. Очак­ва се да бъ­де обя­вен кон­курс за мяс­то­то ѝ.
Ва­ся ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново