2200 са кръ­во­да­ри­те­ли­те през ми­на­ла­та го­ди­на

Публикувано на пн, 19 ян. 2015
240 четения

2200 са  кръ­во­да­ри­те­ли­те през ми­на­ла­та го­ди­на, ка­то мъ­же­те са би­ли два пъ­ти по­ве­че от же­ни­те, от­че­те д-р Ма­ри­а­на Ви­та­но­ва, на­чал­ник на от­де­ле­ни­е­то по тран­с­фу­зи­он­на хе­ма­то­ло­гия при об­лас­т­на­та бол­ни­ца във Ве­ли­ко Тър­но­во. Ед­на тре­та от до­но­ри­те са мла­ди хо­ра меж­ду 30 и 40-го­диш­на въз­раст, ина­че кръв са да­ли хо­ра меж­ду 18 и 63 го­ди­ни.
Все още раз­чи­та­ме на се­мей­но­то кръ­во­да­ря­ва­не и доб­ро­вол­ци­те са ед­ва 263, приз­на д-р Ви­та­но­ва. В об­ласт­та ме­ди­ци от от­де­ле­ни­е­то раз­гър­на­ха ши­ро­ка об­ра­зо­ва­тел­на кам­па­ния в учеб­ни­те за­ве­де­ния за пол­за­та от кръ­во­да­ря­ва­не­то, има и об­щес­т­вен съ­вет на та­зи те­ма, но доб­ро­вол­ци­те не са мно­го. Се­га след но­ва го­ди­на от­де­ле­ни­е­то има нуж­да от по­ве­че кръв от всич­ки гру­пи, осо­бе­но от ну­ле­ва­та и все­ки граж­да­нин над 18 го­ди­ни мо­же да ста­не кръ­во­да­ри­тел. Все­ки ра­бо­тен ден от 8,00 до 13,00 ча­са  очак­ва­ме доб­ро­вол­ци, сти­га да са здра­ви, апе­ли­ра д-р Ви­та­но­ва. Про­ти­во­по­ка­з­ни са па­ци­ен­ти с хро­нич­ни за­бо­ля­ва­ния, хи­пер­то­ния и упот­ре­бя­ва­щи­те ле­кар­с­т­ва.
Хо­ра­та не би­ва да се стра­ху­ват от за­ра­зя­ва­не при кръ­во­да­ря­ва­не. Всич­ки кон­су­ма­ти­ви са сте­рил­ни, за ед­нок­рат­на упот­ре­ба, и ня­ма ни­ка­къв риск за здра­ве­то. Пред­ва­ри­тел­но се пра­ви и ме­ди­цин­с­ки прег­лед. Тъй ка­то кръв­та се из­с­лед­ва за хе­па­тит, СПИН, си­фи­лис и др., то­ва е съ­що без­п­ла­тен про­фи­лак­ти­чен прег­лед, под­чер­та шеф­ка­та на от­де­ле­ни­е­то. Мъ­же­те мо­гат да бъ­дат кръ­во­да­ри­те­ли 5 пъ­ти в го­ди­на­та, а же­ни­те – че­ти­ри.
В. АЛЕКСИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново