Заложните къщи конкурират бързите кредити и банките

Публикувано на пт, 21 юни 2013
2913 четения

Божидар Божанков, член на Комисията по етика към Българската асоциация на заложните къщи.

Заложните къщи вече не са оказиони или лихвари под покрив. С наредбата за дейността на заложните къщи, която влезе в сила от 26 февруари 2009 г., бизнесът влезе в регулация и се превърна в начин за вземане на бърз и безопасен заем от надеждна институция, коментира Божидар Божанков, член на Комисията по етика към Българската асоциация на заложните къщи.
Две са съществените разлики между лихварите, банките и заложните къщи, обяснява Божанков. В заложна къща, естествено ако е законна, не можете да вземете паричен заем срещу ипотека на къщата, апартамента или нивите си. Не може да се приема като залог и движими вещи като паметници на културата от национално и световно значение, оръжие и боеприпаси. Лихвите са значително по-ниски.
Първото нещо, по което можете да се ориентирате дали дадена заложна къща е законна, е да видите има ли на стената закачена табела с информация за 7 важни неща: името й; за общите условия на заложната дейност (обща цена на услугата – такси, комисиони и други разходи, пряко свързани със заема; критериите, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; периодът от време, през който предоставената информация е валидна, и др.); методите за оценяване и условията за съхраняване на приеманите залози е третото важно нещо в списъка. Публично и с едри букви трябва да са изписани размерите и сроковете на предоставяните заеми; условията на удовлетворяване в случаите на непогасяване на заемите; условията и разходите при предсрочно погасяване на заема и за връщане на заложената вещ. Седмото важно и изискуемо според наредбата нещо е да са посочени условията за връщане на заложената вещ.
Принципът на работа на заложните къщи
е прост и ясен и няма уловки, обяснява Божанков. Всички такси са в размер на 10 % за месец или 5 % за половин месец. Например, ако ви трябват 200 лева веднага, не е проблем да занесете телевизора или компютъра си например в заложната къща. Той се съхранява грижливо опакован в нашите складове. Ако искате да си го получите за 15 дена, плащате 201 лева. Ако дойдете в рамките на 30 дена, си го откупувате за 220 лева. Ако не желаете или не можете да върнете 220 лева, удължавате заложния си билет – договора между клиента и заложната къща, с още един месец. Само трябва да платите лихвата, главницата остава. Удължаването на срока може да се прави колкото пъти пожелаете.
Единственото условие, за да сте клиент на заложна къща, е да сте пълнолетен и предметите, които залагате срещу паричен заем, да са ваша собственост. Вещта, с която ще обезпечите заема си, може да бъде всякакъв вид движимо имущество с някаква реална стойност като златни и сребърни бижута, монети, произведения на изкуството, предмети с антикварна стойност, черна и бяла техника, автомобили, електроника, специализирани машини и др.
Доказан произход на вещта, която се залага
Произходът на вещта, която се залага, може да бъде удостоверен само ако евентуално този предмет е съпътстван с документ за собственост, т.е фактура, договор за покупко-продажба. Но не всеки си пази документите, с които си е купил компютъра, картината, фризера, да не говорим, че няма как да покажете документ например за скъпия си годежен пръстен. Тогава се попълва декларация за собственост. Законодателят е предвидил всякакви защити срещу даването на пари срещу крадени вещи. Всеки заложен билет с данните на клиента и описанието на стоката се въвежда в регистър, който се предоставя на полицията. Електронната регистрационна форма се изпраща до края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката, по интернет и се пренася за обработка до автоматизираната информационна система, изградена и поддържана от Министерството на вътрешните работи, е записано в наредбата за дейността на заложните къщи.
Ако се окаже, че вещта е крадена, отговорността се поема от залогодателя и естествено се конфискува от заложната къща, която търпи щета за дадените пари. Не съм на мнение, че целенасочено която и да е заложна къща взима крадени вещи, коментира Божидар Божанков. Ако някой се занимава и е брънка от веригата за пласиране на крадени вещи и се прикрива зад дейността на заложна къща, смятам, че при всяко положение би направил така точно тези вещи, които със сигурност са крадени, да не бъдат открити и да не стоят в помещението на заложната къща, коментира членът на Комисията по етика към Българската асоциация на заложните къщи.
Заложните къщи са и предпочитано място, ако сте решили да се отървете от ненужната ви вещ, уточнява Божанков. Тогава носите предмета в заложната къща, прави се оценка, получавате си парите за нея и никога не си я търсите обратно. Не е нужно да плащате лихви или такси.
Как се връща заложената вещ?
Когато притежателят на заложен билет върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси на заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. Плащането може да се извърши от притежателя на заложния билет предсрочно. В този случай заложната къща не може да увеличава лихвите или да начислява допълнителни такси на основание на предсрочното изпълнение.
Върху екземпляра от заложния билет, принадлежащ на заемателя, се прави отбелязване, че заложената вещ му е предадена, и той се подписва под отбелязването. За всяко извършено плащане заложната къща издава на платеца разписка, която съдържа дата, размер на платената сума, вид на изпълненото задължение – за главница, лихви, такси, и подпис на служителя на заложната къща, приел плащането.
Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период 7 работни дни след настъпването на този срок. В рамките на този срок заложната къща съхранява вещта в помещението, в което вещта е била приета в залог, и не може да се разпорежда с нея. В този период се запазва правото на притежателя на заложния билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, при което да иска да му бъде предадена вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение.
След изтичането на седемте дена заложната къща може да продаде сама заложената вещ, ако заложната й цена е под 5000 лв. За целта заложната къща излага вещите, подлежащи на продажба, в помещението, където приема клиенти, и ги съхранява отделно от вещите, за които не е изтекъл 7-дневния изчаквателен срок.
Притежателят на заложния билет може да предяви иск срещу заложната къща, ако счита, че тя е продала вещта му на цена, по-ниска от пазарната. Искът може да се предяви в едногодишен срок от извършване на продажбата на заложената вещ.
Ако съдът установи, че пазарната цена на заложената вещ е по-висока от цената, на която е продадена, заложната къща дължи на притежателя на заложния билет разликата между установената от съда пазарна цена и обезпеченото с нея парично задължение след приспадане на изплатената сума.
Контролът върху заложните къщи се извършва от органите на МВР и от комисията за защита на потребителите. За нарушения на наредбата заложните къщи подлежат на глоба от 500 до 8000 лева.
Здравка МАСЛЯНКОВА
сн. Даниел ЙОРАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново