За чиста и приветлива околна среда в община Елена

Публикувано на ср, 18 окт. 2023
311 четения

Един от приоритетите, които повечето кандидати споделят в настоящата изборна кампания, е свързан с редовното сметосъбиране и сметоизвозване. Това звучи чудесно, но трябва да се има предвид, че по-голямата честота на сметоизвозване означава заплащане на по-висока такса за битови отпадъци. Причината – сметосъбирането и сметоизвозването по принцип, а особено при нас, са скъпи услуги заради няколко обстоятелства:
– Съгласно европейските регламенти и националното законодателство, депонирането на отпадъци може да става само на специални регионални депа, където те задължително се сепарират и обезвреждат. Иначе казано, не може да има сметища край всяко населено място, нито даже и във всяка община (затова еленското депо беше рекултивирано по проект). Поради това всички отпадъци, генерирани на територията на община Елена, се извозват до регионалното депо в с. Шереметя, което отстои на около 35 км от гр. Елена;
– Територията на община Елена е около 670 кв.км, на които са разположени 124 населени места, в част от които живеят по няколко човека. Това е причината не всички села да са включени в системата за сметосъбиране и сметоизвозване. Но дори тези, до които стигат сметосъбирачните машини, са разпръснати и количеството отпадъци, което се събира за един курс, е сравнително малко. Това оскъпява още повече услугата.
– Поради особеностите на законодателството, многобройните къщи за гости на територията на общината заплащат такса битови отпадъци като жилищни имоти, а в същото време генерират многократно повече отпадъци, отколкото една селска къща, например. Поради това се налага Общината да дофинансира разходите за сметосъбиране и сметоизвозване със средства от други приходоизточници.
От друга страна, не достатъчно редовното сметоизвозване и липсата на близко депо за отпадъци води до образуването на нерегламентирани сметища, които Общината следва да почиства. Средствата за това почистване обаче се вземат пак от събраната такса за битови отпадъци, т.е. от джоба на всеки от нас. Поставянето на камери за видеонаблюдение не е ефективно решение, тъй като, след като узнаят за тях, нарушителите просто започват да изхвърлят отпадъци на друго място и се образуват нови сметища.
Решението? Не е само едно, а цял комплекс от дейности, но за да са успешни, най-важното е да променим отношението си към отпадъците и да разберем, че трябва да мислим не просто как да се отървем от тях, а да го направим по правилния начин и на правилното място. Ето как може да стане това за различните видове отпадъци:
– Зелени и органични отпадъци: Община Елена изпълни проект по Оперативна програма “Околна среда”, по който бяха доставени и раздадени над 200 компостера в града и селата. Следващата стъпка е изграждането на инсталация за аеробно третиране на този вид отпадъци, за което са в ход прединвестиционни проучвания. Проектът е допустим за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС). По този проект ще бъдат доставени контейнери за изхвърляне само на зелени отпадъци.
– Отпадъци от опаковки: И в момента на територията на град Елена са разположени съдове за разделно събиране на стъклени, хартиени, метални и пластмасови отпадъци от опаковки. Те са собственост на фирмата-оператор, но не са достатъчни. Затова сме възложили изготвянето на предпроектни проучвания за отделна инсталация за сепариране на този и други видове отпадъци на територията на общината, а не на регионалното депо. Друга мярка в тази посока е поставянето на машини (подобни на кафе-автомати) за обратен вендинг на стъклени и пластмасови бутилки, както и на алуминиеви кенчета. За предадените опаковки ще се издават специални бонове, със стойността на които ще бъде намалявана дължимата от гражданите такса за битови отпадъци. Това е възможно, тъй като продуктите след преработката на тези отпадъци представляват ценна суровина, която Общината ще продава и ще получава средства от преработвателните компании.
– Едрогабаритни отпадъци: Това са всички онези непотребни мебели, матраци и друга покъщнина, от които искаме да се отървем след ремонт или когато сме закупили стара къща. И в момента Общината, благодарение на договор с “Кроношпан” осигурява възможност за събиране на такива в контейнер, разположен в двора на ОП “Благоустрояване” (бившето БКС). В него обаче може да се изхвърля само дървената част, но не и тапицерия, дунапрени и т.н. За в бъдеще този вид отпадъци, както и строителните (ще бъдат третирани на място, в инсталацията за сепариране.
– Строителни отпадъци: Заради интензивния пазар на имоти в общината и последващите ремонтни работи, този вид отпадъци през последните години поражда сериозни проблеми. Община Елена започна процедура за отреждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци, но заради имотни спорове същата бе временно спряна. Освен това се получава така, че заедно с тухлите, керемидите, мазилката и други подобни, на площадката се извозват и много битови отпадъци, което е недопустимо. Затова инсталацията за сепариране, спомената по-горе, ще включва и специална трошачка за строителни отпадъци, продукцията от която може да бъде използвана обратно за насипи в строителството. На разположение на гражданите ще бъдат и контейнерите за строителни отпадъци, част от които са доставени и ще се обслужват от общинското предприятие. Тези дейности също са допустими за финансиране по ОПОС.
– Опасни отпадъци: Законодателството определя като такива автомобилните гуми, батериите (в т.ч. акумулаторни), електрически и електронни устройства и др. Към момента този вид отпадъци могат да бъдат оставяни за временно съхранение в двора на ОП “Благоустрояване”. Освен това периодично се организират акции за събиране на излязло от употреба електро- и електронно оборудване, които се вземат от домовете на гражданите. Тази добра практика ще продължи и за в бъдеще.
– Производствени отпадъци: Както става ясно от наименованието им, това са отпадъци, които не попадат в категорията “битови”. За тяхното правилно третиране отговорност носят самите производители.
Още една стъпка към намаляването на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване е предстоящото преминаване на тези дейности към общинското предприятие. В ход е процедура за закупуване на сметосъбирачни машини и хидравличен повдигач за контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци. При добро развитие процедурата би могла да приключи до края на текущата календарна година.
Това са част от нашите решения, свързани с управлението на отпадъците – ясни и конкретни, реалистични и изпълними. За да бъдат и работещи, разчитаме на осъзнатото отношение от всички нас. Затова нека да бъдем заедно през следващите години – за Чиста и приветлива околна среда в община Елена!

loading...
Пътни строежи - Велико Търново