За силна, ефективна и отзивчива местна власт в Община Елена

Публикувано на чт, 12 окт. 2023
182 четения

Днес е 12 октомври, Ден на българската община. На тази дата през далечната 1882 година в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, с който се регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт – общинските съвети, кметовете и техните помощници. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините в България обявяват 12 октомври за Ден на българската община, който отбелязват всички, които имат отношение към местното самоуправление.

Честит празник,
общинари по професия и призвание!

Ние, кандидатите за общински съветници и кметове от ПП ГЕРБ, започваме представянето на основните приоритети от управленската ни програма за следващия мандат, насочени към решаване на непосредствените проблеми, трайно подобряване качеството на публичните услуги и устойчиво развитие на общината в средносрочен и дългосрочен план. Заради днешния празник, а и защото изпълнението на тази управленска програма ще зависи най-вече от новоизбрания общински съвет, кмета на общината, общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници, започваме с приоритетите, насочени към силна, ефективна и отзивчива местна власт.
На първо място, трябва да е ясно, че в местната власт има две основни страни. Общинският съвет определя политиката за развитие на общината, приема стратегии, наредби и конкретни решения в много направления. Кметът на общината е местен орган на изпълнителната власт, който ръководи общинската администрация и осигурява изпълнението на приетите решения от общинския съвет. Единодействието между общинския съвет и кмета е от ключово значение за успешното управление на общината, но не по-малко важно е и ясното разграничаване на функциите и правомощията на двата органа така, както това е уредено в законодателството.
Прозрачността в работата на общинския съвет е много важна, тъй като колкото по-голяма е тя, толкова по-голямо е доверието на гражданите към него. За осигуряването ѝ предвиждаме въвеждане на система за подпомагане работата на общинските съветници, която ще включва възможност за онлайн излъчване на заседанията на постоянните комисии и общинския съвет.
За да е успешна местната власт, много важна е обратната връзка. Обществените обсъждания на стратегически и планови документи, както и на бюджета на общината са само една от възможностите. През изминалите три мандата доказахме, че наистина е възможно гражданите да участват активно в изготвянето на общинската инвестиционна програма. Това обаче не е достатъчно. Българското законодателство предвижда възможност за пряко участие на гражданите в местното самоуправление. Тъй като през идущия мандат предстои да се решават въпроси, по някои от които обществеността не е на единно мнение, ще организираме дискусии и допитвания за намиране на правилните решения, включително използвайки възможностите, които дават съвременните информационни технологии. В следващите статии ще маркираме някои от тези ключови въпроси.
Законът за местното самоуправление и местната администрация дава възможност в кметствата да бъдат избирани кметски съветници, които със своите идеи и компетентност да подпомагат кмета при изпълнение на неговите задължения. Процедурата за това не е сложна, а редът за избора им ще бъде регламентиран в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.
В селата, които не са кметства, ще бъдат проведени избори за кметски наместници. Тази добра практика от предходните мандати беше прекъсната през настоящия поради пандемията от COVID-19 през 2020-2021 г. и забраната за провеждане на масови събирания, но смятаме, че е добра и следва да бъде възобновена.
Усилията за създаване на ефективно работеща общинска администрация през последните три мандата дадоха резултат. Особено горди сме с привличането на млади специалисти, част от които станаха част от екипа след стаж по програма “Старт на кариерата”. Ще продължим да работим в тази посока, като залагаме на обучения за повишаване експертизата на служителите. Ще продължим да развиваме електронните административни услуги, които спестяват време и на гражданите, и на администрацията. Новите предизвикателства изискват също така оптимизация на структурата и възлагане на нови отговорности. Проблем обаче са ниските като цяло възнаграждения в сравнение с държавната администрация и особено с частния сектор. За преодоляване на тази тенденция и предотвратяване на текучеството ще въведем механизми за диференцирано допълнително материално стимулиране на служителите в зависимост от техния принос към работата на администрацията и изпълнението на важни проекти.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново