Ваня Василева, еколог, кандидат за депутат от Движение за социален хуманизъм в “Коалиция за България”: Ще има ли България нова зелена икономика?

Публикувано на пт, 26 Апр. 2013
158 четения

Рециклирането на отпадъците се превръща в суровинен ресурс за много области 

През последните близо четири години правителството на ГЕРБ постави сектора екология на едно от последните места в своите приоритети, нищо, че министър-председателят се хвалеше как направили тунелчета за костенурките и спрели строежа на една магистрала, докато се излюпят птиченцата. Това са приказки за наивници.Показва го оценката на Европейската комисия за изпълнението на Оперативна програма “Околна среда”. Тя е основният финансов инструмент за провеждане на политиките в отделните сектори на екологията. По нея са предвидени средства, чието предназначение е изграждането на ВиК системите в най-големите населени места в страната и системите за управление на битовите отпадъци в 23 региона с население 5 млн. души. Изпълнението на ОП “Околна среда” получи най-ниска оценка от Европейската комисия и има най-висок риск да бъдат преустановени плащанията по нея. Реалният процент на усвоените средства е едва 6,24 % и страната ни може да загуби около 40 млн. евро.
Рециклиране на отпадъците и зелена енергия
Начинът на управление на отпадъците придобива все по-голямо значение в наши дни. Защото, от една страна, тяхното количество все повече нараства и замърсява околната среда, а от друга – те могат да се оползотворяват. В началото на 21 век Европа си поставя амбициозната задача да превърне отпадъците в ресурс и да формира нов тип икономика, базирана на 50 % рециклиране на битовите и на 70 % преработка и използване на строителните отпадъци. ЕС има вече нова стратегия за ресурсна ефективност, според която до 2020 година трябва да се постигнат нулеви нива на депониране на отпадъците.
Каква е картината при нас?
Повече от 10 години се говори за изграждане на регионално депо за твърдите битови отпадъци за Велико Търново и още 5 общини. То трябваше да влезе в експлоатация през 2009 година, след неколкократно удължаване срока за започване на строителството. Близо 10 години ни трябваха да намерим площадка. Било заради мудност, но най-вече поради неразбиране от страна на някои кметове и жители на населени места. Близо 10 години те се караха, оспорваха мнението на специалистите и се съдиха за местоположението на депото. Имаше и лобистки интереси. В крайна сметка здравият разум надделя, но стойността на депото се увеличи няколко пъти. В областта като че ли още няма община, която да има компостиращи съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъците. Единствената линия за сепариране на битовите отпадъци, която бе монтирана на сметището в Горна Оряховица от австрийската фирма “Заубермахер”, бе демонтирана след избирането на кмет на общината от ПП ГЕРБ, а договорът с фирмата бе прекратен.
Какво да се направи?
Партиите от “Коалиция за България” имаме ясна визия за решаването на екологичните проблеми в страната и региона. Поемаме ангажимент да съдействаме за ускоряване строителството на регионалното депо за твърди битови отпадъци. Необходимо е обаче да се вземат комплексни мерки чрез въвеждането на регионални цели за рециклиране на битовите отпадъци. Необходимо е да се разработят системи за събиране на отпадъците от домакинствата и от бизнес източници, които могат да се преработват.Това би помогнало на кметовете да използват по-целенасочено и по-ефективно средствата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, за да се намали техният обем за депониране. За да участват в разделното събиране, гражданите могат да се мотивират, като се намалява такса “смет” за онези квартали или селища, в които се използва този метод. Ефективността от разделното събиране може да се подобри чрез разработване и използване на най-високи стандарти за третиране на битовите отпадъци. Особено са необходими те при събирането на електрически и електронни отпадъци, излезли от употреба, моторни превозни средства, батерии, акумулатори, отпадъци от опаковки. Необходим е пакет от мерки за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци в изграждането на различни инфраструктурни обекти. За това в Европа има богат опит, който трябва да се използва.
За да се реализират такива мерки и програми е важно да се изгради система за ефективен контрол не само от общинските и контролните органи по екология , но и от гражданите чрез осигуряване на прозрачност на процесите на събиране и третиране на отпадъците.
Нов шанс за екологосъобразен живот
Движението за социален хуманизъм подкрепя предизборната платформа на Коалиция за България. Считаме, че в следващия парламент с предимство трябва:
– да се приемат промени в пакета от закони, насочени към ограничаване на безразборната урбанизация на територии с висока биологична и ландшафна стойност;
– да се разработи национална програма за възстановяване и развитие на биоразнообразието;
– да се повишат санкциите за всеки, който не изпълнява или нарушава мерките по определените дейности в зоните от Натура 2000.
Заедно с това е необходима целенасочена и постоянна политика за намаляване екологичните проблеми на големите градове – чрез по-добро почистване и поддържане на уличната мрежа, намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилния трафик, повишаване качеството на питейната вода, презастрояването, озеленяването и поддържането на зелените площи.
Дали това ще се случи, дали екологията ще заеме подобаващо място като приоритет в политиката на следващото правителство, дали ще се постави базата на едно по-добро законодателство и по-строг контрол по спазването на законите й ще решат гражданите със своя вот. На парламентарните избори те ще имат възможност да дадат шанс за ревизия за неекологосъобразните действия на управлението на ГЕРБ, като гласуват за кандидатите на Коалиция за България – с бюлетина № 5.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново