Увеличават се разходите за дълготрайни материални активи

Публикувано на чт, 24 ян. 2019
271 четения

С близо 6 % са се увеличили извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката във Великотърновска област. През 2017 г. те са били над 380 млн. лв. Най-голям обем инвестиции са вложени в промишления сектор – 118.8 млн. лв., и в сектора на услугите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ – 104.4 млн. лв. През 2017 г. тези сектори заедно формират 58.6% от общия обем разходи за дълготрайни материални активи в областта.

През 2017 г. няма промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции имат разходите за машини, производствено оборудване и апаратура – над 30 % и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – над 27 на сто. В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за закупуване на транспортни средства нарастват с 2.8 пункта, а за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 0.9 пункта. Същевременно направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намаляват с 1.8 процентни пункта, тези за  земя – с 1.6 пункта.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново – 172 млн. лв. или над 45 % от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 17.8 и 14.5 %.Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново