Ува­жа­е­ми граж­да­ни на об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, скъ­пи при­я­те­ли, бра­тя и сес­т­ри

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
499 четения

Ува­жа­е­ми граж­да­ни на об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во,
Скъ­пи при­я­те­ли, бра­тя и сес­т­ри,
За мен е ис­тин­с­ка чест и ог­ром­но удо­вол­с­т­вие да се обър­на към всич­ки вас в на­ве­че­ри­е­то на един от най-свет­ли­те хрис­ти­ян­с­ки праз­ни­ци Рож­дес­т­во Хрис­то­во.
В те­зи пред­п­раз­нич­ни дни всич­ки сме оза­ре­ни от ду­ха на Ко­ле­да. Очак­ва­ме и се под­гот­вя­ме за праз­ни­ка. Пред­чув­с­т­ва­ме ра­дост­та от усе­ща­не­то да бъ­дем с лю­би­ми­те си хо­ра в ую­та на до­ма.
Свет­ли­ят праз­ник е вре­ме да си при­пом­ним, че Ко­ле­да не е прос­то без­к­рай­но па­за­ру­ва­не. Не е са­мо дъл­ги тра­пе­зи. Рож­дес­т­во Хрис­то­во е де­нят, в кой­то ние хрис­ти­я­ни­те, ние бъл­га­ри­те чес­т­ва­ме Рож­де­ни­е­то на Спа­си­те­ля на све­та.
Вит­ле­ем­с­ка­та звез­да оза­ря­ва нов път за све­та и за чо­ве­ка. Лю­бов­та, ми­лост­та, със­т­ра­да­ни­е­то, гри­жа­та за ближ­ния от­с­тъп­ват пред си­ла­та и же­ла­ни­е­то за влас­т­ва­не.
След по­ве­че от 2000 го­ди­ни днес ние праз­ну­ва­ме Рож­дес­т­во Хрис­то­во во­де­ни от же­ла­ни­е­то и го­тов­ност­та да прак­ти­ку­ва­ме из­кон­ни­те хрис­ти­ян­с­ки цен­нос­ти.
Оказ­ва­не по­мощ на не­поз­нат чо­век в бе­да, под­к­ре­па­та за нуж­да­е­щи­те се, при­я­тел­с­ко ра­мо, със­т­ра­да­ние и со­ли­дар­ност са на­ши­я скро­мен при­нос към то­ва об­щ­ност­та ни да бъ­де още по-спло­те­на, стра­на­та ни по-доб­ра и ус­пеш­на.
По­же­ла­вам на всич­ки да пос­рещ­нат Рож­дес­т­во Хрис­то­во из­пъл­не­ни с дух на доб­ро­та и съп­ри­час­т­ност. Да бъ­дем с лю­би­ми­те си хо­ра. Да по­мог­нем и под­к­ре­пим оне­зи, ко­и­то са са­ми, стра­дат или бо­ле­ду­ват.
Ко­ле­да ни връ­ща с уми­ле­ние в най-ху­ба­ви­те го­ди­ни от жи­во­та ни – в на­ше­то дет­с­т­во. Не­ка нап­ра­вим въл­ну­ващ и не­заб­ра­вим праз­ни­ка за всич­ки де­ца в об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во.
По­же­ла­вам ус­пеш­на, щас­т­ли­ва и бла­гот­вор­на 2015 го­ди­на! Убе­ден съм, че с об­щи уси­лия ще про­дъл­жим да пра­вим от Ве­ли­ко Тър­но­во и об­щи­на­та още по-доб­ро и прив­ле­ка­тел­но мяс­то за жи­ве­е­не.
Ка­то ви бла­го­да­ря за под­к­ре­па­та през из­ми­на­ва­ща­та 2014 г. ви по­же­ла­вам ве­се­ла, щас­т­ли­ва и спо­кой­на 2015 го­ди­на.
Пред­с­тои ни да от­бе­ле­жим 180 го­ди­ни от Вел­чо­ва­та за­ве­ра и 830 го­ди­ни от въс­та­ни­е­то на Асен и Пе­тър.
Си­гу­рен съм, че ще про­дъл­жим за­ед­но да ра­бо­тим за прес­ти­жа, ав­то­ри­те­та и рес­пек­та, ко­и­то Ве­ли­ко Тър­но­во и всич­ки ние зас­лу­жа­ва­ме.
ВЕСЕЛО И ОЗАРЕНО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА НОВАТА 2015 ГОДИНА!
Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново