ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
281 четения

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Ува­жа­е­ми съг­раж­да­ни,
Из­ти­чат пос­лед­ни­те дни от 2014 го­ди­на. В сми­ре­но очак­ва­не на Рож­дес­т­вен­с­ко­то чу­до, сър­ца­та ни се из­пъл­ват с обич, топ­ло­та и бла­го­дар­ност.
С от­б­ро­я­ва­не­то на пос­лед­ни­те ча­со­ве от ста­ра­та го­ди­на об­ръ­ща­ме пог­лед на­зад, пра­вей­ки сво­и­те рав­нос­мет­ки. Из­п­ра­ща­ме ед­на го­ди­на, ко­я­то ни до­не­се но­ви пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва и ус­пе­хи, да­де ни на­деж­ди и по­со­ки за дейс­т­вия. Раз­би­ра се, има­ше и не­мал­ко труд­нос­ти, но, сла­ва Бо­гу, и та­зи го­ди­на бях­ме по­ща­де­ни от бед­с­т­ви­я­та, спо­ле­те­ли дру­ги ра­йо­ни от на­ша­та стра­на.
Гле­дай­ки нап­ред, към след­ва­ща­та го­ди­на, ис­кам от име­то на об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во и об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция да ви уве­ря, че ще про­дъл­жа­ва­ме да не ща­дим вре­ме­то и уси­ли­я­та си, за да нап­ра­вим жи­во­та на всич­ки ни по-до­бър, по-ус­т­ро­ен и по-спо­ко­ен.
Не­ка в Ко­лед­на­та ти­ха и свя­та нощ да от­во­рим сър­ца­та си за доб­ро­та и раз­би­ра­тел­с­т­во, за обич и чо­ве­щи­на. Да­но Но­ва­та го­ди­на вле­зе в до­мо­ве­те ни с мно­го къс­мет, щас­тие, мир и лю­бов; да сме здра­ви и чес­ти­ти!
На всич­ки жи­те­ли на об­щи­на Еле­на, на на­ши­те гос­ти и при­я­те­ли по­же­ла­вам 2015-а да е по-ус­пеш­на­та, по-щас­т­ли­ва­та, мир­на и бла­го­дат­на го­ди­на!
инж. Ди­лян МЛЪЗЕВ, кмет на Об­щи­на Еле­на

loading...
Пътни строежи - Велико Търново