Софийска фирма иска да добива строителни материали в Сухиндол

Публикувано на пн, 20 авг. 2018
841 четения

Софийска фирма иска да добива и преработва строителни материали – варовици и базалти, от находище в землището на Сухиндол. С инвестиционното намерение на “Камико” ООД са запознати Министерството на енергетиката, Регионалната екоинспекция и кметът на малката община. То предвижда разработване на находището за строителни материали, което е с площ от 429,026 дка и общо 3 857 100 куб.м геоложки запаси. Още през 2008 г. Правителството даде разрешение на столичната фирма да направи проучване в района за запасите във въпросното землище.
Проектната концесионна площ възлиза на 771 973 кв.м и включва, освен площта на запасите и ресурсите, и необходимите терени за разполагане на трошачно-сортировъчната инсталация, площи за складиране на готовата продукция, насипища и обособяване на административно-битова площадка. Въз основа на минно-геоложките и минно-технически условия на залягане на суровината е избран открит метод на добив на подземните богатства с използване на пробивно-взривни работи. Количеството суровина, което ще се добива по време на концесионния период, е до 100 000 куб.м годишно, а максималният концесионен срок е 35 г. На територията на находището няма да се съхраняват взривни вещества, а взривните дейности ще се изпълняват от фирма подизпълнител, утоняват от дружеството. При разрушаването на скалния масив ще се използва методът на сондажните заряди, които ще бъдат взривени по технология, позволяваща намаляване до минимум на количеството взривно вещество.
При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна и техническа инфраструктура, а достъпът до находището ще се осъществява от съществуващия асфалтов път, свързващ Сухиндол с бившето военно поделение в местността Върха.
Землището не попада в границите на защитени територии или защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”. Най-близката защитена зона е “Река Росица”, която се намира на 4 км и няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на защитените видове.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново