Скъ­пи съг­раж­да­ни!

Публикувано на ср, 24 Дек. 2014
254 четения

Скъ­пи съг­раж­да­ни!
В на­ве­че­ри­е­то на най-свет­ли­те хрис­ти­ян­с­ки праз­ни­ци – Бъд­ни ве­чер и Ко­ле­да, при­е­ме­те мо­и­те по­же­ла­ния за здра­ве, мир и бла­го­ден­с­т­вие!
Не­ка в свя­та­та Ко­лед­на нощ сър­ца­та ни да се из­пъл­нят с доб­ро­та и лю­бов!
Не­ка си по­же­ла­ем да пре­ка­ра­ме нас­тъп­ва­щи­те праз­ни­ци сред близ­ки­те и оби­ча­ни хо­ра с мно­го топ­ли­на и уют!
И да вяр­ва­ме, че Ко­ле­да мо­же да но­си въл­шеб­с­т­ва и чу­де­са!
Не­ка в бла­гос­ло­ве­на­та Ко­лед­на нощ от­во­рим сър­ца­та си за Доб­ро­то, Вя­ра­та и Лю­бов­та!
Да ста­нем по-ми­ло­сър­д­ни и по-със­т­ра­да­тел­ни, да по­да­дем ръ­ка на по-сла­бия, да оку­ра­жим от­ча­я­ния, да по­мог­нем на нуж­да­е­щия се!
За Но­ва­та 2015 го­ди­на ви по­же­ла­вам ус­пеш­ни де­ла, къс­мет и мно­го щас­тие!
Свет­ли и бла­гос­ло­ве­ни праз­ни­ци!
инж. Де­те­ли­на Бо­ри­со­ва, кмет на Об­щи­на Стра­жи­ца

loading...
Пътни строежи - Велико Търново