Проф. Милко Палангурски: “ВТУ трябва да бъде стабилен национален университет”

Публикувано на вт, 23 май 2023
194 четения

Проф. д.и.н. Милко Палангурски, кандидат за ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, представи своята концепция за развитието на висшето учебно заведение в старата столица за мандат 2023-2027 г. Още в началото на срещата в Аулата на вуза, той подчерта, че крайната му цел е постигането на акредитиран, дигитализиран, изследователски университет и това са водещите принципи, на които смята, че трябва да се основава управлението на великтърновската алма матер. Визията му е свързана с утвърждаването на ВТУ като академична институция с ярка национална идентичност, устойчиво развитие и европейско лице.

“Необходимо е да бъдем реалисти, че през следващите 4 години ще се развиваме в трудна социална, демографска и икономическа среда. ВТУ трябва да остане стабилен и твърдо стоящ на своето място национален университет. Постоянен приоритет е приемът на студенти на всички образователни нива, което ще гарантира тази стабилност, а обучението ще предопредели мястото ни. В тази сфера може да се правят само фини настройки, тъй като зависим и от външни заплахи – демографската криза, държавната политика и търсенето на пазара. Това са обективни фактори, които трябва да се анализират постоянно и решенията да се вземат според обстоятелствата”, смята проф. Палангурски.
Според кандидата за ректор съществуват два модела на функциониране на всяка административна система – централизъм и децентрализъм, и той е убеден, че ефективното управление е възможно само ако се заложи на споделената отговорност и се предостави възможност на академичните звена да поемат своя дял. Проф. Палангурски смята, че катедрите и факултетите притежават достатъчен потенциал, но е необходима финансова децентрализация на ниво факултет, а в перспектива и на ниво катедра. Нужен е също реален конкурсен принцип за всички административни и научноизследователски звена, които не подлежат на пряк избор по Закона за висшето образование. Направена е огромна стъпка към публичност на работата на Академическия съвет, но е необходимо постъпилите в него документи вече да бъдат достъпни онлайн не само за членовете на Съвета, но и за цялата общност, като този модел трябва да бъде приложен за всички академични звена чрез университетска административна система, обясни кандидат-ректорът. Според него е нужно въвеждане на електронния подпис в документооборота във ВТУ, както и реално, а не политическо включване на студентската общност в управлението на университетските звена, публична отчетност на бюджета на Студентския съвет, а разходите му да бъдат насочвани единствено за научно, творческо и спортно израстване.
“Една от първите ми задачи, ако спечеля вашето доверие, ще бъде анализ на реалното състояние и възможности на бюджета чрез финансов одит, който е задължителен за осъществяване на плавен преход. Само тогава може да се говори за нова финансова програма и политика. Със сигурност няма да създавам, разцепвам и разкривам нови звена с цел закупуване на избирателна подкрепа. Моята оценка за дейността на финансовия сектор и части от счетоводния отдел е негативна и по подобие на СУ “Св. Климент Охридски” смятам, че аутсорсингът е единствен изход за преодоляване на проблемите”, заяви проф. Палангурски. Той добави, че за него важен приоритет ще бъде стремежът да не позволи и най-малката негативна промяна в материалния статус на преподавателите и служителите на ВТУ и ще търси възможности за повишаване на доходите им, за да бъдат достойно възнаградени за труда си. Европейските програми ще бъдат в центъра на вниманието на проф. Палангурски като източник за външно финансиране на университета, каза още той.
Професорът посочи, че в образователния процес според него има нужда от преглед на учебните планове на всички специалности и степени, а този сектор ще се наблюдава от зам.-ректор по учебната работа. По отношение на предстоящата акредитация преподавателят сподели мнението си, че тя ще обхване следващите 36 месеца и практически този процес ще доминира до края на мандата. ВТУ ще бъде в акредитационен режим, което повелява концентрирането на силите и ресурсите на университета за постигане на добра оценка, защото, като се има предвид и нейният срок на действие, залогът е какво ще представлява вузът до края на това десетилетие.
“Факт е, че нашият университет навакса загубата на позиции в националната рейтингова система и в момента тенденцията е те да се съхранят, но ако трябва да търсим развитие, ще е необходим пробив и към първите места в отделни направления. ВТУ трябва да се върне в международните рейтингови системи, където, за съжаление, отдавна ни няма”, посочи проф. Палангурски и допълни, че този сектор ще се наблюдава от зам.-ректор по акредитация, управление и контрол на качеството.
По отношение на дигитализацията и виртуализацията професорът смята, че обучението трябва да продължи в тази насока, защото ВТУ осъществява ефективни проекти по европейските програми и има изградени свои ресурси и постижения след пандемията. Необходимо е преминаване на по-високо ниво на дигитална интеграция в обучението чрез по-сериозно навлизане на технологиите в преподаването и изпитването. Студентите трябва да отговорят на изискванията на пазара на труда, тъй като обективната истина показва, че ВТУ изостава в технологично отношение. Дигиталният университет, според проф. Палангурски, обхваща всичко освен обучението – студентско обслужване, стипендии, общежития, административният оборот в звената, библиотечно обслужване, научната и издателската дейност, архив и музей. Той също така е на мнение, че е необходима и рязка промяна на информационното обслужване на университета.
“Материално-техническата база е много голям проблем – не може според рейтинговата система в това отношение да сме на последно място в направление като “Информатика и компютърни науки”, подчерта проф. Палангурски и посочи, че секторът дигитализация и виртуализация ще се наблюдава от зам.-ректор по информационна и технологична инфраструктура.
Кандидатът за ректор на ВТУ заяви, че за него най-важната стратегическа задача за следващия мандат е превръщането на ВТУ в изследователски университет. Също така, той засегна и въпроса за научния и преподавателски потенциал, прецизирането на критериите за кадрово развитие, постоянното обучение на преподавателите по дигитални компетенции, насочването на допълнителен ресурс към докторантите и младите учени и спешното създаване на стратегия – катедрена, факултетска и университетска, за активно преодоляване на проблема с преподавателския състав, тъй като в следващите 48 месеца на заслужен отдих отиват над 85 хабилитирани лица.
Развитието и модернизирането на Библиотеката и Издателския комплекс на ВТУ професорът също посочи като свой приоритет, като тук дейностите ще бъдат наблюдавани от зам.-ректор по научноизследователска, издателска дейност и академичен състав.
По отношение на международната политика на университета проф. Палангурски смята, че трябва да се търси постигането на ясни образователни, научни, творчески и спортни цели и отстояване на авторитетни позиции в европейската образователна мрежа. Логично в тази сфера водещо място ще продължи да заема обменът по европейските програми, а също така ще се развива двустранното и националното сътрудничество и по други образователни, научни и културни програми. Секторът ще се наблюдава от зам.-ректор по международно и вътрешно сътрудничество, мобилност, връзки с обществеността и протокол.
Относно материалната база и социалната политика кандидатът за ректор посочи като важна, но и трудна задача завършването на Корпус 5. Приоритет ще бъде също осъвременяването на учебните зали и подобряване на ландшафтната среда около всички корпуси – от зелените площи до паркоместата и заведенията за хранене. Социалната политика на ВТУ трябва да предвижда възможности за отдих, използване на спортната база, допълнителна медицинска застраховка, участие в културни изяви и др.
“Предлагам реалистична програма, която можем да реализираме заедно, така че ВТУ да бъде разпознаваем и значим в националното и европейското университетско пространство – като модел за качествено образование, като съвременна изследователска и културна институция, желан и търсен от студентите университет. ВТУ може и трябва да бъде сред водещите висши учебни заведения”, каза в заключение проф. Палангурски.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново